Piemonturi (M)

MOTRU, Piemontul Motrului, unitate de relief în SV României, în partea de NV a Piemontului Getic, constituită dintr-o succesiune de culmi deluroase, cu aspect de platouri înguste, suspendate faţă de văile râurilor Motru, Coşuştea, Huşniţa ş.a., care le drenează. Versanţii acestor văi, având forma unor frunţi de cuestă, sunt frecvent afectaţi de puternice ravenări şi surpări. Alt. descresc de la 400 m, în NV, la 250 m, în SV. Piemontul Motru cuprinde două subunităţi: Piemontul Coşuştei şi Piemontul Bălăciţei. Piemontul Motru este cunoscut şi sub numele de Dealurile piemontane ale Motrului.