Subcarpaţi (I)

IALOMIŢA, Subcarpaţii Ialomiţei, unitate subcarpatică de relief în SV Subcarpaţilor de Curbură, parte componentă a Subcarpaţilor Prahovei, situată între M-ţii Leaota şi Bucegi (la N), râul Prahova (la E), Câmpia Târgoviştei (la S) şi râul Dâmboviţa (la V). Este constituită dintr-o asociere de dealuri şi depresiuni subcarpatice (generate de eroziunea diferenţială şi extinse în lungul văilor principale) dispuse sub forma a două aliniamente: Subcarpaţii interni, alcătuiţi predominant din fliş cretacic (conglomerate, gresii, marne, calcare), se desfăşoară la baza M-ţilor Leaota şi Bucegi, printr-o alternanţă de pinteni prelungi, de 800–900 m alt. (Dealul Micloşanilor, Dealul Mare, Dealul Plaiul Sirnei), cu depresiuni de eroziune (Depr. Bărbuleţu-Râu Alb, Depr. Bezdead ş.a.), în cadrul cărora procesele de versant sunt foarte active; Subcarpaţii externi, formaţi din depozite mio-pliocene (pietrişuri şi nisipuri), mai puţin dure, reprezintă o treaptă mai coborâtă şi mai uniformă, în cadrul căreia dealurile mai domoale, denumite frecvent plaiuri (Plaiul Măgureni, Plaiul Curpeniş etc.), alternează cu depresiuni sculptate de râuri (Doiceşti, Ocniţa, Iedera-Moreni). Întreaga zonă a Subcarpaţilor I. reprezintă un important areal de expl. a petrolului şi cărbunelui.