Sângeorgiu de Pădure

Date generale

Oraşul Sângeorgiu de Pădure se află în jud. Mureş, în Pod. Târnavelor, în zona de confl. a râului Cuşmed cu Târnava Mică; 5 552 loc. (1 ian. 2011): 2 657 de sex masc. şi 2 895 fem. Supr.: 71,4 km2, din care 5,8 km2 în intravilan; densitatea: 957 loc./km2. Staţie de c.f. (în oraşul Sângeorgiu de Pădure). Expl. de gaze naturale. Expl. şi prelucr. lemnului. Centru de confecţionare a obiectelor din împletituri de paie. În arealul oraşului, pe vatra fostului sat Bezidu Nou, a fost realizat (1984–1986) un lac de acumulare.

Istoric

Pe terit. oraşului Sângeorgiu de Pădure a fost descoperit (1942) un depozit de bronzuri, datând din prima Epocă a fierului, iar în perimetrul satului Bezid (1958), vestigiile unei aşezări din perioada de trecere la feudalism (sec. 4), în care s-au găsit vase din sticlă, o fructieră, un pieptene din os ş.a. Oraşul Sângeorgiu de Pădure apare menţionat documentar, prima oară, în 1333. Com. Sângeorgiu de Pădure a fost trecută în categoria oraşelor la 22 oct. 2003, având în subordine ad-tivă satele Bezid şi Loţu.

Monumente

În oraşul Sângeorgiu de Pădure se află o biserică din sec. 14 (azi biserică reformată), în stil gotic, cu fragmente de  picturi murale interioare de la sf. sec. 15, renovată în 1760 (când i se adaugă un turn şi un amvon din piatră sculptată, realizat de David Sipoş) şi 1935, precum şi un castel din sec. 13, refăcut în 1759 şi în 1809, în stil neoclasic, aparţinând fam. Rhèdey.