Mănăstirea Fâstâci

Mănăstirea Fâstâci, ctitorie din secolul 17 a familiei Palade, se aflã în arealul comunei Deleşti din judeţul Vaslui, la 17 km Nord-Vest de municipiul Vaslui, adăpostind în prezent 15 măicuţe care duc o viaţă de obşte. Prima menţiune documentarã a mănăstirii  dateazã din anul 1693. Biserica actualã, cu hramul “Sfântul Nicolae”, a fost construitã în 1721, pe locul vechii biserici,  din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Mihai Racoviţã-Cehan. Biserica aparţine stilului baroc monumental şi este de plan triconic, cu altar, naos, pronaos supralãrgit şi pridvor cu cu arcade trilobate susţinute de coloane din cãrãmidã. Faţadele, împãrţite în douã registre de un brâu median, sunt ornamentate cu panouri, arcaturi în acoladã şi medalioane adâncite în zidãrie. Deasupra naosului şi pronaosului se înalţã câte o turlã impunãtoare de formã octogonalã. Biserica a fost renovatã şi pictatã în 1851, pãstrând în pronaos un valoros tablou votiv care-l înfãţişeazã pe domnul Mihai Racoviţã-Cehan. Zidul de incintã şi chiliile au fost ridicate în 1834, iar turnul-clopotniţã, care strãjuieşte ansamblul monastic, dateazã din 1808. Dupã secularizarea averilor mănăstireşti, prin intrarea în vigoare a Legii din 17 decembrie1863, biserica mănăstirii Fâstâci a funcţionat ca bisericã de mir pânã în 1993 când s-a reînfiinţat obştea monahalã.