Podişuri (H)

HÂRŞOVA, Podişul Hârşovei, subunitate a Podişului Casimcea, situat în partea de Vest a acestuia, între fluviul Dunărea (la Vest) şi aliniamentul râurilor Topolog şi Cartal (în Est). Este un podiş de eroziune, cu înălţimi sub 100 m, reprezentând resturi ale unei bariere de corali din perioada jurasică.

HÂRTIBACI, Podişul Hârtibaciului, subunitate a Podişului Târnavelor cuprinsã între valea râului Târnava Mare (la Nord), Subcarpaţii Homoroadelor (Est), Depresiunea Făgăraş (la Sud), Depresiunea Sibiu (la Sud Vest) şi râul Vişa (la Vest). Podişul Hârtibaciului apare sub forma unei largi platforme de eroziune, cu altitudini medii de circa 500 m, constituită predominant din pietrişuri, nisipuri şi argile marnoase, intens fragmentatã de văile râurilor Calva, Biertan, Valchid, Laslea şi, mai ales, Hârtibaci, pe direcţie Nord Est-Sud Vest), care determină apariţia interfluviilor. Altitudinea maximã: 659 m (Dealul Şoarş).