Podişuri (H)

HÂRŞOVA, Podişul Hârşovei, subunitate a Pod. Casimcea, situat în partea de V a acestuia, între Dunăre (la V) şi aliniamentul râurilor Topolog şi Cartal (în E). Este un podiş de eroziune, cu înălţimi sub 100 m, reprezentând resturi ale unei bariere de corali din perioada jurasică.

HÂRTIBACI, Podişul Hârtibaciului, subunitate a Pod. Târnavelor cuprinsã între valea Târnavei Mari (la N), Subcarpaţii Homoroadelor (E), Depr. Făgăraş (S), Depr. Sibiu (SV) şi râul Vişa (V). Pod. Hârtibaciului apare sub forma unei largi platforme de eroziune, cu alt. medii de c. 500 m, constituită predominant din pietrişuri, nisipuri şi argile marnoase, intens fragmentatã de văi (Calva, Biertan, Valchid, Laslea şi mai ales Hârtibaci, pe direcţie NE-SV), care determină apariţia interfluviilor. Alt. max.: 659 m (Dealul Şoarş).