Podişuri (H)

HÂRŞOVA, Podişul Hârşovei, subunitate a Pod. Casimcea, situat în partea de V a acestuia, între Dunãre (la V) şi aliniamentul râurilor Topolog şi Cartal (în E). Este un podiş de eroziune, cu înãlţimi sub 100 m, reprezentând resturi ale unei bariere de corali din perioada jurasicã.

HÂRTIBACI, Podişul Hârtibaciului, subunitate a Pod. Târnavelor cuprinsã între valea Târnavei Mari (la N), Subcarpaţii Homoroadelor (E), Depr. Fãgãraş (S), Depr. Sibiu (SV) şi râul Vişa (V). Pod H. apare sub forma unei largi platforme de eroziune, cu alt. medii de c. 500 m, constituitã predominant din pietrişuri, nisipuri şi argile marnoase, intens fragmentatã de vãi (Calva, Biertan, Valchid, Laslea şi mai ales Hârtibaci, pe direcţie NE-SV), care determinã apariţia interfluviilor. Alt. max.: 659 m (Dealul Şoarş).