Podişuri (N)

NEGRU VODĂ, Podişul ~, regiune de podiş în extremitatea de Sud a Dobrogei, în partea de Sud Est a României, parte componentă a Podişului Cobadin (Podişul Dobrogei de Sud), dezvoltată pe calcare sarmaţiene şi cretacice, fapt care a determinat apariţia unui spectaculos relief carstic (văi seci, chei, doline, polii cu zone endoreice – Negru Vodă, Lespezi, Amzacea-Mereni). Altitudinea: 150–200 m. Climă temperat-continentală, cu temperaturi medii anuale în jur de 11°C (în ianuarie temperatura medie oscilează în jurul valorii de –1°C) şi precipitaţii reduse (sub 400 mm anual). Vegetaţie de stepă, înlocuită în mare parte de culturi agricole.

NICULIŢEL, Podişul ~, asociere de culmi deluroase şi platouri mărginite de versante cu înclinare accentuată, parte componentă a Podişului Dobrogei de Nord, delimitată de valea râului Taiţa (la Vest şi Sud), Depresiunea Nalbant (la Sud Est), râul Teliţa şi Dealurile Tulcei (la Est) şi valea fluviului Dunărea (la Nord). Reprezintă, de fapt, un rest al masivului hercinic nord-dunărean, care a suferit puternice cutări în timpul orogenezei kimerice vechi (Triasicul superior), iar apoi o îndelungată fază de nivelare prin eroziune, în urma căreia a rezultat o întinsă pediplenă. Formaţiunile geologice predominante sunt cele devoniene în Vest (şisturi argiloase, filitoase, sericitoase, calcaroase, gresii şi cuarţite) şi triasice în Est (calcare), străpunse de intruziuni granitice (dominante în Nord). Podişul Niculiţel, cu orientare generală Nord Vest-Sud Est, prezintă o netezire accentuată (altitudinea medie 250–300 m), este fragmentat de torenţi care scot în evidenţă câteva înălţimi deluroase (Dealurile Sarica 293 m, Trestenic 365 m, Boclugea 393 m, Izvoare 411 m – acesta din urmă reprezintă altitudinea maximă a Podişul Niculiţel) şi face tranziţia între M-ţii Măcin, în Vest şi Dealurile Tulcei, în Est. Acoperit cu păduri de stejar pufos (Quercus pubescens) în amestec cu mojdrean (Fraxinus ornus) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis), păduri de gorun (Quercus petraea) în amestec cu tei (Tilia tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus). Partea centrală a Podişul Niculiţel este ocupată de rezervaţia forestieră Valea Fagilor-Luncaviţa (154,2 ha), cu exemplare impunătoare de Fagus orientalis, iar pantele limitrofe sunt cultivate cu viţă de vie care formează renumita podgorie Sarica-Niculiţel, cunoscută prin producţia de vinuri de calitate superioară din soiurile Aligoté, Riesling şi Fetească regală. Exploatări de calcar.