Podişuri (N)

NEGRU VODĂ, Podişul ~, regiune de podiş în extremitatea de S a Dobrogei, parte componentă a Pod. Cobadin (Pod. Dobrogei de Sud), dezvoltată pe calcare sarmaţiene şi cretacice, fapt ce a determinat apariţia unui spectaculos relief carstic (văi seci, chei, doline, polii cu zone endoreice – Negru Vodă, Lespezi, AmzaceaMereni). Alt.: 150–200 m. Climă temperat-continentală, cu temp. medii anuale în jur de 11°C (în ian. temp. medie oscilează în jurul valorii de –1°C) şi precipitaţii reduse (sub 400 mm anual). Vegetaţie de stepă, înlocuită în mare parte de culturi agricole.

NICULIŢEL, Podişul ~, asociere de culmi deluroase şi platouri mărginite de versanţi cu înclinare accentuată, parte componentă a Pod. Dobrogei de Nord, delimitată de valea râului Taiţa (la V şi S), Depr. Nalbant (la SE), râul Teliţa şi Dealurile Tulcei (la E) şi Valea Dunării (la N). Reprezintă de fapt un rest al masivului hercinic nord-dunărean, care a suferit puternice cutări în timpul orogenezei kimerice vechi (Triasicul superior), iar apoi o îndelungată fază de nivelare prin eroziune, în urma căreia a rezultat o întinsă pediplenă. Formaţiunile geologice predominante sunt cele devoniene în V (şisturi argiloase, filitoase, sericitoase, calcaroase, gresii şi cuarţite) şi triasice în E (calcare), străpunse de intruziuni granitice (dominante în N). Pod. N., cu orientare generală NV-SE, prezintă o netezire accentuată (alt. medie 250–300 m), este fragmentat de torenţi care scot în evidenţă câteva înălţimi deluroase (Dealurile Sarica 293 m, Trestenic 365 m, Boclugea 393 m, Izvoare 411 m – acesta din urmă reprezintă alt. max. a Pod. N.) şi face tranziţia între M-ţii Măcin, în V şi Dealurile Tulcei, în E. Acoperit cu păduri de stejar pufos (Quercus pubescens) în amestec cu mojdrean (Fraxinus ornus) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis), păduri de gorun (Quercus petraea) în amestec cu tei (Tilia tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus). Partea centrală a Pod. N. este ocupată de rezervaţia forestieră Valea Fagilor-Luncaviţa (154,2 ha), cu exemplare impunătoare de Fagus orientalis, iar pantele limitrofe sunt cultivate cu viţă de vie care formează renumita podgorie Sarica-Niculiţel, cunoscută prin producţia de vinuri de calitate superioară din soiurile Aligoté, Riesling şi Fetească regală. Expl. de calcar.