Fundulea

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Fundulea se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona de Nord Vest a judeţului Călăraşi, în Câmpia Mostiştei (parte componentă a Câmpiei Bărăganului), la 70 m altitudine, în apropiere de confluenţa râului Catana cu Mostiştea, la intersecţia paralelei de 44°27′10′′ latitudine nordicã cu meridianul de 26°30′55′′ longitudine esticã, la 97 km Nord Vest de municipiul Călăraşi şi la 38 km Est de capitala ţãrii, Bucureşti. Din punct de vedere demografic, Fundulea face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 6 665 loc. (1 ian. 2019), din care 3 253 loc. de sex masc. şi 3 412 fem. Suprafaţa: 106 km2, din care 19,2 km2 în intravilan; densitatea: 347 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 851 loc., 6 035 de persoane erau români (88,1%), 410 rromi (6,0%) şi 406 loc. (5,9%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 6 277 de ortodocşi (91,6%), 100 baptişti (1,4%) şi 474 loc. (7,0%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, penticostali, romano-catolici ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale ferată (inaugurată la 17 nov. 1886) pe linia Bucureşti – Constanţa. Nod rutier pe autostrada Soarelui (A2), Bucureşti – Constanţa. Producţie de confecţii metalice, de produse chimice (pesticide, reactivi chimici pentru tratarea apelor şi pentru epurarea apelor uzate, antispumanţi, biocide, oxidanţi ş.a.), de mobilă pentru birouri, de furnire şi panouri din lemn, de zahăr, de băuturi răcoritoare şi de hrană pentru animalele de companie. Fermă de creştere a bovinelor. Culturi de lavandă (în satul Gostilele), de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe etc. Institut de Cercetări pentru cereale şi plante tehnice, înfiinţat în 1962 prin fuzionarea Institutului pentru cultura porumbului (înfiinţat în 1957) cu Departamentul culturilor de câmp de la Institutul de Cercetări Agronomice (întemeiat în 1927). De la 1 ian. 2003 acest institut poartă numele Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă şi este specializat în crearea de noi soiuri de plante, ameliorate genetic, cu producţii mari şi rezistente la boli. Staţiune de cultură a plantelor medicinale. Institut de cercetare şi producţie a sfeclei de zahăr. Cămin Cultural. Bibliotecă publică.

Istoric

În arealul satului Gostilele, pe malul stâng al râului Mostiştea, au fost descoperite vestigii neolitice, aparţinând Culturii materiale Gumelniţa (mileniile 4-3 î.Hr.), urme din prima Epocă a fierului/Hallstatt (1200-400 î.Hr.) şi rămăşiţele unei aşezări aparţinând Culturii materiale Dridu (secolele 8-11), din care s-au recuperat fragmente de vase ceramice. În perimetrul fostului sat Boanca (înfiinţat în anul 1864, prin împroprietărirea ţăranilor cu pământ şi desfiinţat la 26 iul. 1977) au fost identificate vestigiile unei aşezări geto-dacice. Tradiţia orală pomeneşte de existenţa în această zonă a unei vechi aşezări, cu numele Catana (ramasă cunoscută de-a lungul timpului, din generaţie în generaţie, doar din spusele oamenilor), înfiinţată de persoane venite din diferite părţi ale ţării, care se refugiau din calea barbarilor. Aşezarea Fundulea apare menţionată documentar ca sat, pentru prima oară, într-un document din anul 1463 emis de domnul Ţării Româneşti, Radu cel Frumos, iar apoi este atestat documentar în 1778. Satul Gostilele este menţionat documentar, prima oară, în 1583, într-un act de danie semnat de domnul Ţării Româneşti, Mihnea Turcitul, iar ulterior figurează în documentele anilor 1589, 7 apr. 1613, 1677, 1680, 1757 ş.a. La sfârşitul secolului 19, Fundulea avea statut de comună rurală, cu numele Crângul-Fundulele, cu 1 160 de persoane, adăpostite în 306 case, formată din satele Crângu, Fundulele şi Gostilele. În anul 1931, localitatea apare consemnată doar cu numele Fundulea, alcatuita din satele Boanca, Crângu, Fundulea, Fundulea-Mordolăescu, Fundulea-General Popescu, Fundulea-Mihăilescu, Fundulea-Gheorghe Răzorea, Fundulea-Staţia Fundulea şi Principele Nicolae. În anul 1948, toate satele care erau precedate de numele Fundulea au fost grupate într-un singur sat, cu numele Fundulea. Satul Principele Nicolae a fost înfiinţat în anul 1921, prin împroprietărirea unor mocani cu pământ, veniţi din judeţele Argeş şi Dâmboviţa, în 1928 i s-a schimbat numele în Alexandru Ioan Cuza, iar după inundaţiile catastrofale din anul 1970, satul a fost dezafectat treptat până în anul 1978. Deşi acest sat nu mai are nici un locuitor, ci doar ruinele bisericii, el există oficial în documente, întrucât legea nu a fost modificată corespunzator din care sa reiasă că a fost desfiinţat. La 17 februarie 1968, satul Crângu a fost desfiinţat şi unificat cu satul Fundulea, iar comuna Fundulea a fost declarată oraş la 18 aprilie 1989, având în subordine ad-tivă satul Gostilele (menţionat documentar în 1583).

Monumente

În oraşul Fundulea se află biserica „Sfântul Nicolae” , construită în anii 1854-1860, pictată de Nae Pantelimonescu în 1934 şi repictată în 1997-1998, şi biserica “Sfântul Spiridon”, zidită în anii 1860-1861, azi declarată monument istoric, iar în satul Gostilele, menţionat documentar, prima oară, în anul 1583 şi apoi la 7 aprilie 1613, există biserica “Sfântul Nicolae”, construită în perioada aprilie 1887 – noiembrie 1894, pe locul uneia din anul 1854, prin osârdia lui Constantin Gheorghe Hagiu, reparată în 1929 şi repictată în anul 1933 de Arnuţiu Avachian şi Constantin Grigorescu. Biserica a fost consolidată şi reparată după stricăciunile provocate de cutremurul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, care a avut magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, şi supusă mai multor reparaţii şi restaurări succesive în anii 1975, 1978 (au fost spălate şi restaurate picturile murale interioare de către Gheorghe Trăsculescu), 2002, 2005, 2007, 2009-2010.

Biserica “Sfântul Nicolae” (satul Gostilele) (Mai 2023)
Biserica “Sfântul Nicolae” (satul Gostilele) (Mai 2023) (Credit: Andreea Ghinea)

About

The town of Fundulea is located in the South East part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the North West area of ​​Călăraşi County, in the Mostiştei Plain (part of the Bărăgan Plain), at 70 m altitude, near the confluence of the Catana River with Mostiştea, at the intersection of the parallel of 44°27′10” north latitude with the meridian of 26°30′55” east longitude, 97 km North West of Călăraşi municipality and 38 km East of the country’s capital, Bucharest. From a demographic point of view, Fundulea is part of the category of small towns, with a population of 6,665 inhabitants (January 1, 2019), of which 3,253 male inhabitants and 3,412 females. Area: 106 km2, of which 19.2 km2 in urban areas; density: 347 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 6,851 inhabitants, 6,035 people were Romanians (88.1%), 410 Roma (6.0%) and 406 inhabitants (5.9%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, were registered in the same census: 6,277 Orthodox (91.6%), 100 Baptists (1.4%) and 474 (7.0%) members of other denominations (Jehovah’s Witnesses, Pentecostals, Roman Catholics, etc.), or atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station (inaugurated on November 17, 1886) on the line Bucharest – Constanţa. Road junction on the Soarelui (The Sun) highway (A2), Bucharest – Constanţa. Production of metal products, chemicals (pesticides, chemical reagents for water treatment and wastewater treatment, antifoams, biocides, oxidants, etc.), office furniture, veneer and wood panels, sugar, soft drinks and pet food. Cattle farm. Cereals of cereals, technical and fodder plants, sunflower, sugar beet, legumes, etc. Research Institute for Cereals and Technical Plants, established in 1962 by merging the Institute for Corn Cultivation (established in 1957) with the Department of Field Crops of the Institute for Agricultural Research (founded in 1927). Since January 1, 2003, this institute has been called the National Institute for Agricultural Research and Development and specializes in the creation of new, genetically improved plant varieties with high yields and disease resistance. Medicinal plant cultivation station. Sugar Beet Research and Production Institute. Community Center. Public library.

History

In the area of ​​Gostilele village, on the left bank of the Mostiştea river, Neolithic vestiges were discovered, belonging to the Gumelniţa material culture (4-3 millennia BC), traces of the first Iron Age/Hallstatt (1200-400 BC) and the remains of a settlement belonging to the Dridu Material Culture (8th-11th centuries), from which fragments of pottery have been recovered. In the perimeter of the former village Boanca (established in 1864, by assigning the ownership of the land to the peasants, and abolished on July 26, 1977) were identified the remains of a Getian-Dacian settlement. Oral tradition mentions the existence in this area of ​​an ancient settlement, called Catana (known over time, from generation to generation, only from the words of the people), founded by people from different parts of the country, who took refuge from the path of the barbarians. The settlement of Fundulea is mentioned documentary, as a village, for the first time, in a document from 1463 issued by the lord of Wallachia, Radu cel Frumos (Radu the Handsome), and then it again in 1778. The village of Gostilele is mentioned documentary, for the first time, in 1583, in a deed of donation signed by the lord of Wallachia, Mihnea Turcitul (Mihnea the Turned-Turk), and later it appears in the documents of the years 1589, April 7, 1613, 1677, 1680, 1757 etc. At the end of the 19th century, Fundulea had the status of a rural commune, called Crângul-Fundulele, with 1,160 inhabitants, living in 306 households, consisting of the villages of Crângu, Fundulele and Gostilele. In 1931, the locality is recorded only with the name Fundulea, made up of the villages Boanca, Crângu, Fundulea, Fundulea-Mordolăescu, Fundulea-General Popescu, Fundulea-Mihăilescu, Fundulea-Gheorghe Răzorea, Fundulea-Fundulea Station and Prince Nicolae. In 1948, all the villages that were preceded by the name Fundulea were grouped into a single village, named Fundulea. The village of Prince Nicolae was founded in 1921, by assigning the ownership of the land to some “mocani” (shepherds) coming from Argeş and Dâmboviţa counties; in 1928 its name was changed to Alexandru Ioan Cuza, and after the catastrophic floods of 1970, the village was gradually decommissioned until year 1978. Although this village no longer has any inhabitants (only the ruins of the church remained), it officially exists in the documents, as the law has not been amended accordingly to show that it was abolished. On February 17, 1968, the village of Crângu was abolished and unified with the village of Fundulea, and the commune of Fundulea was declared a city on April 18, 1989, having under administrative subordination the village of Gostilele (mentioned in a document in 1583).

Monuments

In the city of Fundulea there is the church “Saint Nicholas”, built in 1854-1860, painted by Nae Pantelimonescu in 1934 and repainted in 1997-1998, and the church “Saint Spiridon”, built in 1860-1861, today declared a historical monument, and in the village of Gostilele there is the church “Saint Nicholas”.

Back to Romanian version