Fundulea

Date generale

Oraşul Fundulea se află în jud. Călăraşi, în V Câmpiei Bărăganului, la 70 m alt., în apropiere de confl. râului Belciugatele cu Mostiştea, la 95 km NV de municipiul Călăraşi şi la 38 km E de Bucureşti; 6 706 loc. (1 ian. 2011): 3 246 de sex masc. şi 3 460 fem. Supr.: 23 km2, din care 7 km2 în intravilan; densitatea: 958 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 17 nov. 1886). Nod rutier. Confecţii metalice. Produse chimice şi alim. (zahăr, panificaţie etc.). Producţie de mobilă pentru birouri, de furnire şi panouri din lemn, de băuturi răcoritoare şi de hrană pentru animalele de companie. Fermă de creştere a bovinelor. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase pentru boabe etc. Institut de cercetări pentru cereale şi plante tehnice, înfiinţat în 1962 prin fuzionarea Institutului pentru cultura porumbului (înfiinţat în 1957) cu Departamentul culturilor de câmp de la Institutul de Cercetări Agronomice (întemeiat în 1927). De la 1 ian. 2003 acest institut poartă numele Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă şi este specializat în crearea de noi soiuri de plante, ameliorate genetic, cu producţii mari şi rezistente la boli. Staţiune de cultură a plantelor medicinale. Institut de cercetare şi producţie a sfeclei de zahăr.

Istoric

Localit. este menţionată documentar, ca sat, în 1778 şi declarată oraş la 18 apr. 1989, având în subordine ad-tivă satul Gostilele (menţionat documentar în 1583).

Monumente

Biserica „Sfântul Nicolae” (1854-1860), pictată de Nae Pantelimonescu în 1934 şi repictată în 1997-1998.