Săcueni

Date generale

Oraşul Săcueni se află în jud. Bihor, în Câmpia Sălacea-Roşiori, pe râul Ier, la graniţa cu Ungaria; 11 799 loc. (1 ian. 2011): 5 813 de sex masc. şi 5 986 fem.  Supr.: 151,4 km2, din care 4,9 km2 în intravilan; densitatea: 2 408 loc./km2. Nod feroviar (staţie în oraşul Săcueni şi haltă de c.f. în satul Cadea) şi rutier. Expl. de petrol (Săcueni). Producţie de mobilă, de confecţii şi de încălţăminte. Centru viticol, pomicol, şi de creştere a bovinelor. Muzeu cu colecţii de arheologie (ceramică pictată, datând din Neolitic, vase şi unelte hallstattiene, obiecte din fier celtice şi vase ceramice din sec. 4). Staţiune balneoclimaterică în satul Ciocaia (→). Rezervaţie naturală (lacul Cicoş), extinsă pe 10 ha. Ştrand cu apă termală.

Istoric

Săcueni a fost menţionat documentar, prima oară, în 1214. În arealul oraşului Săcueni a fost descoperit (în 1927) un tezaur de falere (elemente de podoabă discoidale) din aur, cu decor ciocănit, datând din Epoca bronzului. Com. Săcueni a fost trecută în categoria oraşelor la 3 mart. 2004, având în subordine ad-tivă satele Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig şi Sânnicolau de Munte.

Monumente

Biserică din 1460 (azi biserică reformată), cu unele refaceri din sec. 16 şi 18, o biserică romano-catolică având hramul „Sfânta Maria” (1764–1768) şi castelul „Stubenberg” (1750–1760), declarat monument istoric.