Mănăstirea Afteia

În satul Săliştea, menţionat documentar, prima oară, la 4 nov. 1310, se află mănăstirea Afteia (de călugări), înfiinţată la mijlocul sec. 15 şi cunoscută iniţial sub numele de Sihăstria Plăişor, iar din sec. 17 cu numele actual (sau Mănăstirea de la Cioara). În 1778, mănăstirea a fost desfiinţată şi demolată din ordinul Curţii Imperiale de la Viena, din materialul recuperat construindu-se (1798) biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pictată în 1830 de Simion Zugravul din Laz. La 22 iun. 1934 a fost pusă piatra de temelie a unei noi biserici, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantian şi Elena”, construită din lemn de stejar pe temelie de piatră, sfinţită la 21 mai 1952. În 1981, Nicolae Gavrilean din Suceava şi ucenicii săi L. Dumitrava şi R. Gherghean au executat picturile interioare pe tencuială. În anii 2000–2002 a fost construită o clădire cu două etaje pentru pelerini. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1975.