Mănastirea Adam

În satul Adam (judeţul Galaţi) se află mănăstirea Adam (de maici), cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie călugărească din 1559, iniţial ca schit cu biserică de lemn. În anii 1652–1653, serdarul Adam a construit pe moşia sa o bisericã de zid care a fost distrusă de cutremurul din 8 mai 1738. Biserica actuală a fost ziditã în perioada 1802– 1813, pe locul celei vechi, prin osârdia monahilor Ioanichie Greceanu şi Metodie Gociu, dar şi aceastã bisericã a suferit grave stricăciuni cauzate de cutremurele din 11 ian. 1838, 1869, 10 nov. 1940 (s-au prãbuşit turla şi clopotniţa), 4 mart. 1977, 30 aug. 1986 şi 31 mai 1990, fiind consolidatã şi reparatã de fiecare datã. Între 1835 şi 1959 a funcţionat ca mănastire de maici (la 28 oct. 1959 mănastirea Adam a fost desfiinţatã, prin Decretul 410, de către autorităţile comuniste), dupã care a slujit ca bisericã de parohie pânã în 1991 când a fost reînfiinţatã ca mănastire de călugări. La 11 sept. 2001, mănastirea Adam a fost transformată în mănăstire de maici. Clopotul mănăstirii are imprimat pe el anul 1848.