Lacuri (C)

CĂLIMĂNEŞTI, lac antropic situat în arealul satului cu acelaşi nume, care aparţine administrativ de oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, construit, în perioada 1984-1994, ca lac de acumulare pe râul Siret, lung de 10,5 km şi lat de 800 m, cu un volum de apã de circa 44 mil. m3, ale cãrui ape pun în mişcare (din 7 ianuarie 1995) turbinele unei hidrocentrale cu o putere instalatã de 44 MW. Acest lac de acumulare constituie, totodatã, şi sursa de alimentare cu apã a canalului de irigaţii Siret-Dunăre.

CĂLŢUN, lac glaciar situat pe versantul sudic al M-ţilor Făgăraş, la 2 175 m alt. Supr.: 0,8 ha; ad. max.: 11,8 m.

CĂZĂNEŞTI, lac antropic situat în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Durduc, la graniţa dintre jud. Iaşi şi Vaslui. Supr.: 180 ha; vol.: 5,9 mil. m3.

CEAURU-ROVINARI, lac antropic în Depr. Târgu Jiu, creat pe cursul superior al Jiului, în aval de municipiul Târgu Jiu, pe terit. com. Drăguţeşti, pentru a feri de inundaţii exploatãrile de cãrbune de la Rovinari. Barajul (15 m înãlţime), construit în amonte de aceste exploatãri, asigurã retenţia temporarã a apelor în timpul viiturilor periculoase, într-un volum de c. 100 mil. m3. Constituie o „piaţã” de adunare a apelor (în el se varsã râurile, mai mici, Şuşiţa, Jaleş, Bistriţa, Amaradia).

CEFA, lac (heleşteu) antropic în extremitatea vesticã a României, în Câmpia Crişurilor, în zona de confl. a râului Corhana cu canalul Crişurilor. Supr.: 670 ha. Complex piscicol.

CERNA, lac de acumulare, creat pe cursul superior al râului Cerna, în amonte de barajul ridicat în zona de confl. a Vãii lui Ivan cu Cerna (înãlţimea barajului: 110,5 m). Vol.: 124 mil. m3. Cunoscut şi sub numele de lacul Valea lui Ivan.

CERNICA, lac antropic pe valea Colentinei, situat la 14 km E de centrul municipiului Bucureşti, la marginea cartierului Pantelimon al Capitalei; 360 ha. Ad. max.: 3 m. Pescuit. Amenajat ca loc de agrement pentru locuitorii Capitalei (ştrand, restaurant, camping).

CHITILA, lac antropic, realizat pe cursul mijlociu al râului Colentina, la NV de municipiul Bucureşti. Supr.: 75 ha.

CINCIŞ sau TELIUC, lac de acumulare realizat (1963–1964) pe cursul mijlociu al râului Cerna (afl. stg. al Mureşului), în amonte de municipiul Hunedoara, pentru regularizarea debitelor râului Cerna şi pentru alimentarea cu apã a municipiului Hunedoara. Supr.: 2,61 km2; vol.: 43 mil. m3. În timpul lucrãrilor de executare a lacului au fost descoperite o villa rustica şi o necropolã, datând din sec. 2–3, cu morminte dacice în care s-au gãsit douã statui de calcar cristalin, ceramicã romanã, podoabe (fibule, inel de aur), opaiţe etc.

CIUŞLEA, Lacul de acumulare ~ → Garoafa.

CLOŞCA → oraşul Ocna Sibiului.

COMANA, lac de luncã situat în Câmpia Burnas, pe terit. jud. Giurgiu, pe cursul inf. al râului Neajlov, în apropiere de confl. cu Argeşul. Supr. variazã între 700 ha, la nivelurile obişnuite ale Neajlovului, şi 1 000 ha, în perioada apelor mari. Din cauza cantitãţilor mari de aluviuni aduse şi depuse de Neajlov, lacul are adâncime micã şi este aproape în întregime acoperit cu vegetaţie (doar 25 ha sunt libere de vegetaţie), fapt ce-i conferã înfãţişarea unei mlaştini. Prezintã interes cinegetic (raţe sãlbatice) şi piscicol.

CRIŞAN → oraşul Ocna Sibiului.