Potcoava

Date generale

Oraşul Potcoava se află în jud. Olt, în zona de contact a Piem. Cotmeana cu Câmpia Boian, pe râul Plapcea; 5 836 loc. (1 ian. 2011): 2 924 de sex masc. şi 2 912 fem. Supr.: 65,3 km2, din care 6,6 km2 în intravilan; densitatea: 884 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 5 ian. 1875) în oraşul Potcoava şi haltă de c.f. (în satul Sineşti).  Nod rutier. Expl. de petrol. Confecţii; preparate din carne. Cămin cultural. Bibliotecă orăşenească cu c. 10 200 vol. Viticultură. Fond cinegetic. Localitate cu potenţial balneoclimateric, cu ape minerale (de sondă) clorurate, sodice, iodurate, bromurate. Inundaţiile din iul.-aug. 2005 au provocat pagube materiale la peste 450 de gospodării.

Istoric

Localit. Potcoava apare menţionată documentar, prima oară, la 7 iun. 1423 şi a fost declarată oraş la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă satele Potcoava-Fălcoeni, Sineşti (atestat documentar în 1590), Trufineşti şi Valea Merilor (atestat documentar în 1590 şi numit în trecut Osica).

Monumente

Bisericile cu hramurile „Cuvioasa Parascheva” (1684), „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (1798) şi„Sfântul Nicolae” (1879), în satele Trufineşti, Sineşti şi Potcoava-Fălcoeni. În cătunul Găgiuleşti, care aparţine satului Sineşti, se află biserica având dublu hram „Cuvioasa Parascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1898-1907, reparată în 1943), grav afectată de inundaţiile din iul.-aug. 2005, consolidată şi restaurată în 2006-2008.