Mănăstirea Topolniţa

Situatã în arealul satului Schitu Topolniţei din comuna Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi, în mijlocul unei pãduri multiseculare, la 20 km Nord de municipiul Drobeta-Turnu Severin, mănăstirea Topolniţa adãposteşte o obşte de cãlugãri. Ansamblul monahal, care aparţine de Episcopia Severinului şi Strehaiei, cuprinde o bisericã din cãrãmidã cu hramul “Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”, o bisericuţã din lemn cu hramul “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, Turnul-clopotniţã, care are şi rol de poartã de intrare în mănăstire, casa stãreţiei, chiliile, un arhondaric destinat gãzduirii pelerinilor şi anexele gospodãreşti, toate acestea înconjurate de un zid de incintã. Biserica mănăstirii Toponiţa, cu hramul “Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”, a fost ctitoritã de boierii Craioveşti în secolul 16 pe locul unei vechi biserici construitã de cãlugãrul Nicodim în anul 1378 – cel care în afara acestei mănăstiri a mai întemeiat mãnãstirile Vodiţa şi Tismana. În anii 1640-1646, domnul Țării Româneşti, Matei Basarab, descendent din familia boierilor Craioveşti, a rectitorit aceastã bisericã cu ajutorul cãpitanului de dorobanţi Lupu Buliga, cãruia i-a încredinţat misiunea sã se îngrijeascã de reconstruirea bisericii. Biserica este construitã din piatrã şi din cãrãmidã, în stil bizantin, are un portal impunãtor, din piatrã, în care este fixatã o uşã dublã, iar deasupra naosului existã o turlã mare, poligonalã. Pereţii exteriori ai bisericii sunt zugrãviţi în alb şi, din loc în loc, sunt strãpunşi de câte o fereastrã îngustã. Picturile murale interioare au fost executate în anul 1673, în frescã, în stil bizantin, de cãtre zugravii Grigore (grec de origine) şi Dima (român). Biserica a fost supusã unor reparaţii dupã cutremurul din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter şi a durat 90 de secunde, perioadã în care s-au restaurat şi picturile murale. Biserica a mai fost consolidatã şi restauratã în perioada 1997-2005. În interiorul ansamblului monastic mai existã biserica din lemn cu hramul “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, construitã în anul 1832 în satul Spineni din comuna Melineşti, judeţul Dolj, care a fost strãmutatã şi asamblatã la aceastã mănăstire în anii 1992-1993. Dupã secularizarea averilor mănăstireşti prin Legea din data de 17/29 decembrie 1863, mãnãstirea Topolniţa a fost pãrãsitã de cãlugãri din cauza lipsei mijloacelor de întreţinere, iar chiliile distruse. Viaţa monahalã a fost reactivatã abia în anul 1930, iar în 1932, Comisiune Monumentelor Istroice a alocat fondurile necesare pentru repararea bisericii şi pentru construirea a trei chilii. Ambele biserici din cadrul acestei mănăstiri au fost declarate monumente istorice.