Novaci

Date generale

Oraşul Novaci se află în jud. Gorj, situat în zona de contact a M-ţilor Parâng cu Subcarpaţii Olteniei, în depresiunea cu acelaşi nume, la 504–680 m alt., pe râul Gilort, la 45 km NE de municipiul Târgu Jiu; 5 957 loc. (1 ian. 2011): 2 954 de sex masc. şi 3 003 fem. Supr.: 240 km2, din care 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 621 loc./km2. Din Novaci porneşte drumul naţional alpin Novaci–Oaşa–Sebeş (150 km) care asigură legătura între Oltenia şi Transilvania, trecând peste M-ţii Parâng (prin pasul Urdele, 1 950 m alt.), M-ţii Latoriţei şi M-ţii Şureanu. Acest drum atinge înălţimea max. de 2 125 m alt. Cinci micro-hidrocentrale (de interes local), pe râul Gilort, cu o capacitate totală de 14 MW. Expl. de granit. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă pentru birouri, ambalaje din lemn, cherestea, uşi etc.). Ateliere pentru confecţionat covoare olteneşti; produse alim. (preparate din lapte, băuturi răcoritoare ş.a.). Casă de cultură (construită în 1962); bibliotecă orăşenească, cu c. 35 000 vol.; muzeu orăşenesc. Oraşul Novaci prezintă un potenţial balneoclimateric, dispunând de climat submontan, cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni, şi de izv. cu ape minerale eficace în tratamentul gastritelor cronice, colecistitelor, dispepsiilor intestinale, sechelelor hepatice etc. În pădurea „Dumbrava“, alcătuită din gorun (Quercus petraea), situată în satul Hirişeşti, are loc anual, la sf. lunii mai, manifestarea folclorică „Urcatul oilor la munte“. Oraşul Novaci este un important centru turistic al unei interesante zone etnografice şi folclorice, şi punct de plecare spre complexul turistic Rânca, aflat la 13 km N de oraş, spre lacul Gâlcescu, Peştera Muierilor ş.a.

Istoric

Localit. Novaci apare menţionată documentar, prima oară, ca aşezare rurală, în 1502, într-un act emis de domnul Radu cel Mare. Se presupune că numele actual al localit. Novaci derivă de la Baba Novac, unul dintre căpitanii de oaste ai domnului Mihai Viteazul care, în 1595, şi-a stabilit tabăra militară în această zonă. Declarat oraş la 17 febr. 1968; în prezent, oraşul Novaci are în subordine ad-tivă satele Berceşti, Hirişeşti, Pociovaliştea şi Siteşti.

Monumente

Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru“ (sec. 18) şi o biserică din zid construită în 1935–1936; în satul Hirişeşti se află o biserică din lemn cu hramul Sfinţii Voievozi“ (1758) şi o biserică din zid construită în 1993, în satul Siteşti există biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicodim de la Tismana” (1890), iar în satul Berceşti o biserică din lemn cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“ (1834).