Mănăstirea Govora

Situată în satul Govora din comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, la poalele dealului Coşul Mare, la 6 km Vest de oraşul Băile Govora şi 18 km Vest de municipiul Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Govora adăposteşte 45 de călugăriţe care duc o viaţă de obşte, păstorite de stareţa Heruvima Covaci. Biserica mănăstirii, cu hramul  “Adormirea Maicii Domnului”, a fost construitã în prima jumãtate a secolului 15 de cãtre domnul Vlad Dracul.  În 1440, biserica a fost distrusã de boierul Albu cel Mare, fiind reziditã abia în anii 1492-1496 de cãtre domnul Vlad Cãlugãrul şi terminatã de domnul Radu cel Mare. Ansamblul monahal a fost în întregime reparat şi reînnoit de Matei Basarab în anii 1640-1645, perioadã în care acesta a instalat la aceastã mănăstire o tiparniţã, dãruitã de mitropolitul Petru Movilã de la Kiev. Aici au fost tipãrite primele legiuiri în limba românã (Pravila de la Govora, 1640 – cea mai veche culegere de legi din Ţara Româneascã – şi Îndreptarea legii, 1652), precum şi mai multe cãrţi de slujbã în limba slavonã, între care se remarcã Psaltirea din 1637. În perioada 1710-1711, Constantin Brâncoveanu a amplificat complet complexul monastic şi a reconstruit biserica din temelii, pe care a împodobit-o la interior cu picturi murale în stil brâncovenesc, executate de zugravii Iosif, Hranite, Teodosie şi Ştefan, sub conducerea ieromonahului Paisie, iar la exterior cu un brâu median, în torsadã, cu ferestre prevãzute cu ancadramente din piatrã sculptatã şi cu un pridvor deschis, sprijinit pe coloane. Biserica are un remarcabil iconostas din lemn, sculptat în stil brâncovenesc, cu icoane pictate pe foiţe de aur, de mare valoare artisticã, datând din secolul 18. În 1775 a fost construitã trapeza (sala de mese). Fresca de hram a bisericii “Adormirea Maicii Domnului” o reprezintã pe Maica Domnului cu aripi, fiind singura imagine iconograficã de acest fel din România. Biserica mănăstirii Govora a fost declaratã monument istoric. Ansamblul monahal a fost renovat în perioada 1957-1969 şi în anii 1986-1988. Mănăstirea Govora posedã o valoroasã colecţie de artã medievalã şi etnograficã.