Staţiuni climaterice şi balneoclimaterice (L)

LACU ROŞU, localit. componentă a municipiului Gheorgheni, staţiune climaterică şi de odihnă de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Harghita, într-o mică depresiune străjuită de M-ţii Suhard, Tarcău, Hăşmaş şi Giurgeu (Carpaţii Orientali), pe malul lacului cu acelaşi nume, la 980 m alt., la 26 km NE de municipiul Gheorgheni şi la 73 km N de municipiul Miercurea-Ciuc. Climat montan, tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul. temp. medii de 15°C) şi ierni friguroase (în ian. medii termice de –7°C). Temp. medie anuală este de c. 5,5°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează c. 1 000 mm anual. Climatul tonicstimulant, cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni, puternic ozonat, face ca staţiunea să fie solicitată atât pentru odihnă, cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual etc. În lunile de iarnă, staţiunea atrage pe amatorii de schi, care au la dispoziţie pârtii de dificultate medie (pe masivul Suhardu Mare este una dintre cele mai bune pârtii de schi din ţară, în lungime de 2 400 m şi 600 m diferenţă de nivel), iar în lunile de vară, amatorii de sport au la dispoziţie terenuri de sport, un ştrand în aer liber, precum şi posibilitatea de a practica canotajul şi pescuitul în arealul lacului de acumulare naturală sau chiar alpinismul (în Cheile Bicazului, aflate la 3 km NE de staţiune). Numeroase posibilităţi de drumeţii montane spre cabana Suhard, spre muntele Ucigaşul, spre Cheile Bicazului (8 km lungime, cu farmec aparte, declarate rezervaţie naturală complexă), spre lacul de acumulare Izvoru Muntelui de pe râul Bicaz etc. Punctul de atracţie al staţiunii îl constituie lacul de baraj natural (Lacu Roşu). Păstrăvărie.

LACU SĂRAT, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Brăila, în NE Câmpiei Brăilei, la 25 m alt., pe malul lacului omonim, la 5 km SV de municipiul Brăila. Climat continental de stepă, cu amplitudini termice anuale mari (25,4°C). Temp. medie anuală este de 11°C (în iul. temp. medii peste 23°C, iar în ian. –2,3°C). Precipitaţii medii în jur de 450 mm anual. Lacu Sărat, cu importante rezerve de nămol sapropelic şi de apă minerală sulfatată, clorurată, sodică, magneziană, slab bromurată (mineralizare 84 g/litru), oferă condiţii optime de tratare a afecţiunilor reumatismale, a celor ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice), dermatologice (psoriazis, ichtioze, keratodermatii etc.), endocrine (hipotiroidie benignă, hipoovarie etc.), neurologice periferice (pareze uşoare, nevrite, sciatică), posttraumatice etc. Complex balnear cu 250 de locuri. Staţiunea este legată prin linii de tramvai şi de autobuz cu municipiul Brăila.