Mănăstirea Gura Motrului

Situată în perimetrul satului Gura Motrului din comuna Butoieşti, judeţul Mehedinţi, la 62 km Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin, mănăstirea Gura Motrului adăposteşte o obşte de călugări. Conform tradiţiei orale, pe acest loc, Sfântul Nicodim de la mănăstirea Tismana a întemeiat un schit în a doua jumãtate a secolului 14. Pe vatra fostului schit, marele logofãt Harvat a construit o bisericã de zid, cu hramul “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, în anii 1512-1521, care a durat 121 de ani, când mãnãstirea a fost refãcutã din temelii, în anii 1642-1643, de către domnul Țării Româneşti, Matei Basarab, iar vechea bisericã a fost demolată de Preda Brâncoveanu, vel vornic în timpul domniei lui Matei Basarab, pe locul ei fiind construitã o altã biserică, în anii 1653-1657, prin strãdania aceluiaşi Preda Brâncoveanu. Aceastã biserică, existentă şi în prezent, cu hramul “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, are forma tradiţionalã de cruce, cu altar, naos şi pronaos, cu elemente ale stilului moldovenesc, păstrând în interior picturi murale executate în anii 1702-1705 pe cheltuiala domnului Țării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. În anii 1841-1852, Eufrosin Poteca, egumen al acestei mănăstiri în perioada 1832-1858, a condus lucrările de restaurare ale bisericii şi a iniţiat refacerea picturilor murale interioare de către zugravul Niţă Stoenescu. Complexul monahal a mai fost supus unor ample lucrări de restaurare ale bisericii, chiliilor, zidurilor de incintă ş.a. în anii 1956-1957 şi 1983-1987. Mănăstirea Gura Motrului posedă un interesant muzeu, cu colecţii de icoane pe lemn, cărţi vechi bisericeşti, obiecte de cult cu valoare artisticã şi istoricã ş.a., multe dintre acestea fiind donate de domnul Țării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. În interiorul bisericii se aflã mormântul cărturarului iluminist Eufrosin Poteca. Biserica “Sfânta Cuvioasă Parascheva” a mănăstirii Gura Motrului este declarată monument de arhitecturã.