Mănăstirea Gura Motrului

Situată în arealul comunei Butoieşti din judeţul Mehedinţi, la 62 km Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin, mănăstirea Gura Motrului adăposteşte în prezent 12 călugări, care duc o viaţã de obşte, sub stăreţia ieromonahului Simeon Lungu. Conform tradiţiei orale, pe acest loc, Sfântul Nicodim de la mănăstirea Tismana a întemeiat un schit în a doua jumãtate a secolului 14. Pe vatra fostului schit, marele logofãt Harvat a construit o bisericã de zid, în anii 1512-1521, care a durat circa 130 de ani. Biserica a fost demolată de Preda Brâncoveanu, vel vornic în timpul domniei lui Matei Basarab, pe locul ei fiind construitã o altã biserică, prin strãdania aceluiaşi Preda Brâncoveanu, terminată în 1653. Aceastã biserică, existentă şi în prezent, cu hramul “Cuvioasa Parascheva”, are forma tradiţionalã de cruce, cu altar, naos şi pronaos, cu elemente ale stilului moldovenesc, păstrând la interior picturi murale executate în anii 1704-1705. În anii 1841-1852, Eufrosin Poteca, egumen al acestei mănăstiri în perioada 1832-1858, a condus lucrările de restaurare ale bisericii şi a iniţiat refacerea picturilor murale interioare. Complexul monahal a mai fost supus unor ample lucrări de restaurare ale bisericii, chiliilor, zidurilor de incintă ş.a. în anii 1956-1957 şi 1983-1987. Mănăstirea Gura Motrului posedă un interesant muzeu, cu colecţii de icoane pe lemn, cărţi vechi bisericeşti, obiecte de cult cu valoare artisticã şi istoricã ş.a., multe dintre acestea fiind donate de domnul Constantin Brâncoveanu. În interiorul bisericii se aflã mormântul cărturarului iluminist Eufrosin Poteca. Biserica “Cuvioasa Parascheva” a mănăstirii Gura Motrului este declarată monument de arhitecturã.