Subcarpaţi (N)

NEAMŢ, Subcarpaţii Neamţului, mare zonă de relief subcarpatic, parte componentă (compartimentul de N) a Subcarparţilor Moldovei, extinsă la E de Carpaţii Orientali, pe direcţie NV-SE, pe c. 100 km lungime şi c. 15 km lăţime max. (în zona localit. Roznov), între M-ţii Stânişoara şi M-ţii Goşmanu (la V), culoarele văilor Moldova (la E-NE) şi Siret (E-SE) şi Subcarpaţii Trotuşului (S-SE). S.N. sunt formaţi dintr-un şir de mari depresiuni de contact (Depr. Neamţ, Depr. Cracău-Bistriţa) închis la E de un lanţ de dealuri subcarpatice (Pleşu– Corni–Mărgineni–Runcu), care apar sub forma unor culmi prelungi cu înălţimi ce scad către culoarele văilor limitrofe. Aceste dealuri sunt alcătuite predominant din gresii, marne, argile marnoase, nisipuri, depozite loessoide şi aluvionare. S.N. reprezintă o regiune intens populată, cu o densitate de peste 80 loc./km2, cu aşezări vechi, cu multe obiective istorice şi arhitecturale de interes turistic.