Subcarpaţi (N)

SUBCARPAŢII NEAMŢULUI, mare zonă de relief subcarpatic, parte componentă (compartimentul de Nord) a Subcarparţilor Moldovei, extinsă la Est de Carpaţii Orientali, pe direcţie Nord Vest-Sud Est, pe circa 100 km lungime şi circa 15 km lăţime maximă (în zona localităţii Roznov), între M-ţii Stânişoara şi M-ţii Goşmanu (la Vest), culoarele văilor râurilor Moldova (la Est-Nord Est) şi Siret (Est-Sud Est) şi Subcarpaţii Trotuşului (Sud-Sud Est). Subcarparţii Neamţului sunt formaţi dintr-un şir de mari depresiuni de contact (Depresiunea Neamţ, Depresiunea Cracău-Bistriţa) închis la Est de un lanţ de dealuri subcarpatice (Pleşu–Corni–Mărgineni–Runcu), care apar sub forma unor culmi prelungi, cu înălţimi care scad către culoarele văilor limitrofe. Aceste dealuri sunt alcătuite predominant din gresii, marne, argile marnoase, nisipuri, depozite loessoide şi aluvionare. Subcarparţii Neamţului reprezintă o regiune intens populată, cu o densitate de peste 80 loc./km2, cu aşezări vechi, cu multe obiective istorice şi arhitecturale de interes turistic.