Schitul Ostrov

Schitul Ostrov (de maici) este situat în arealul oraşului Calimăneşti, pe o insulă din mijlocul râului Olt, pe care a fost amenajat un parc cu c. 50 de specii de arbori şi arbuşti. Biserica schitului, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, a fost zidită în anii 1518–1522 din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Neagoe Basarab şi a soţiei sale, Despina, pe locul unei vechi biserici din lemn care data de la începutul sec. 14 şi atestată documentar într-un hrisov din 26 apr. 1500. Biserica, sfinţită la 30 iul. 1522, păstrează picturi murale interioare executate în perioada 1752–1760, iar iconostasul, construit din lemn de tei aurit, şi icoanele împărăteşti sunt originare. Printre picturile murale se remarcă un frumos tablou votiv care îi înfăţişează pe domnul Neagoe Basarab, pe soţia sa, Despina, şi pe copiii lor, Teodosie şi Ruxandra. Picturile murale au fost restaurate în 1987–1988 de pictorul Viorel Grimalschi. Biserica, de mici dimensiuni, are o singură turlă, de forma octogonală, cu colonete verticale tipic bizantine, cu arcaturi concentrice în jurul ferestrelor şi un pridvor deschis susţinut de stâlpi din lemn. În biserică există o veche icoană a Maicii Domnului, considerată de credincioşi făcătoare de minuni, restaurată în 1791 de Ioan Zugravul. Acest schit este primul aşezământ monahal din Ţara Românească întemeiat pentru măicuţe. La acest schit s-au călugărit doamna Despina (după moartea domnului Neagoe Basarab, la 15 sept. 1521), cu numele Platonida, şi mama voievodului Mihai Viteazul, cu numele Teofana. După secularizarea averilor mănăstireşti în 1863, schitul Ostrov a fost preluat de mănăstirea Cozia, biserica acestuia funcţionând ca biserică de mir până la 5 iul. 1989, când a fost reînfiinţat ca schit de călugari, iar în 1997 a redevenit schit de maici. În anii 1975-1980, din cauza amenajării hidrotehnice a râului Olt (în această zonă au fost construite lacul de acumulare şi hidrocentrala Călimăneşti), insula (ostrovul) a fost supraînălţată antropic deasupra luciului apei cu 6 m şi o dată cu ea a fost ridicată şi biserica, iar chiliile şi clădirile anexe reconstruite. Biserica schitului Ostrov a fost supusă unor restaurări în anii 1940, 1956–1957 şi 1962–1963. 

Schitul Ostrov (jud. Vâlcea)
Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a Schitului Ostrov (Credit: Shutterstock)