Limane (G)

GĂLĂŢUI, liman fluviatil situat în S Câmpiei Bărăganului, pe dr. Văii Barza, pe terit. jud. Călăraşi. Supr.: 375 ha. Folosit pentru irigaţii.

GÂRLIŢA, liman fluviatil în SV Dobrogei, în Pod. Oltinei, pe dr. braţului Ostrov al Dunării, cu care comunică printr-o gârlă, pe terit. com. Ostrov (jud. Constanţa). Supr.: 13,86 km2. Ad. max.: 1,70 m. Pescuit. Irigaţii. Cunoscut şi sub numele de Bugeac.