Podişuri (C)

CARASU, Podişul ~ (Pod. Medgidiei sau Pod. Dorobanţu), subunitate a Pod. Dobrogei de Sud, situată la N de valea Carasu, constituită dintr-o succesiune de platouri joase cu înclinare generală către valea Carasu sau Dunăre. Alt. variază între 50 şi 130 m.

CASIMCEA, Podişul~ sau Podişul Dobrogei Centrale → Dobrogea.

COBADIN, Podişul ~, subunitate  a Pod. Dobrogei de Sud situatã în partea central-sudică a acestuia, în sudul jud. Constanţa. Pod. Cobadin are aspect tabular, format din platouri interfluviale întinse, uşor ondulate. Prezenţa calcarelor sarmaţiene şi cretacice au permis dezvoltarea unui relief carstic specific (vãi seci, doline, chei, peşteri, polii) în arealele localit. Negru Vodă, Mereni, Amzacea, Dobromir, Lespezi ş.a. Jumãtatea sa vestică este mai înaltã (100–180 m alt.) şi secţionatã median, pe direcţia V-E, de valea Urluia, care îl subdivide în Pod. Cobadin propriu-zis (în N) şi Pod. Negru Vodă (în S). Partea esticã a Podişului Cobadin este mai joasã (40–90 m alt.), formând Pod. Topraisar, care se termină printr-un ţărm înalt, cu faleze, întrerupt pe alocuri de limane fluvio-marine.

COVURLUI,  Podişul  ~,  subunitate  în S Colinelor Fălciului, desfãşuratã sub forma unui evantai de culmi şi platouri, cu înclinare constantã spre S, cu alt. ce scad de la 300 m în N la c. 200 m în S, la contactul cu Câmpia Covurlui. Constituit predominant din prundişuri cuaternare în care văile (Suhurlui, Covurlui, Slivna ş.a.) s-au adâncit puternic, prezentând versanţi abrupţi, afectaţi de alunecări şi ravenări.