Podişuri (C)

CARASU, Podişul ~ (cunoscut şi sub numele de Podişul Medgidiei sau Podişul Dorobanţu), subunitate a Podişului Dobrogei de Sud, situată la Nord de valea râului Carasu, constituită dintr-o succesiune de platouri joase cu înclinare generală către valea Carasu sau Dunăre. Altitudinile variază între 50 şi 130 m.

CASIMCEA, Podişul ~ sau Podişul Dobrogei CentraleDobrogea, Podişul Dobrogei, Capitolul Podişuri litera D.

COBADIN, Podişul ~, subunitate  a Podişului Dobrogei de Sud situatã în partea central-sudică a acestuia, în partea de Sud a judeţului Constanţa. Podişul Cobadin are aspect tabular, format din platouri interfluviale întinse, uşor ondulate. Prezenţa calcarelor sarmaţiene şi cretacice au permis dezvoltarea unui relief carstic specific (vãi seci, doline, chei, peşteri, polii) în arealele localitãţilor Negru Vodă, Mereni, Amzacea, Dobromir, Lespezi ş.a. Jumãtatea sa vestică este mai înaltã (100–180 m altitudine) şi secţionatã median, pe direcţia Vest-Est, de valea râului Urluia, care îl subdivide în Podişul Cobadin propriu-zis (în Nord) şi Podişul Negru Vodă (în Sud). Partea esticã a Podişului Cobadin este mai joasã (40–90 m altitudine), formând Podişul Topraisar, care se termină printr-un ţărm înalt, cu faleze, întrerupt pe alocuri de limane fluvio-marine.

COVURLUI,  Podişul  ~,  subunitate a Colinelor Fălciului, desfãşuratã la Sud de acestea, sub forma unui evantai de culmi şi platouri, cu înclinare constantã spre Sud, cu altitudini care scad de la 300 m în Nord la circa 200 m în Sud, la contactul cu Câmpia Covurlui. Constituit predominant din prundişuri cuaternare în care văile râurilor Suhurlui, Covurlui, Slivna ş.a. s-au adâncit puternic, prezentând versante abrupte, afectate de alunecări şi ravenări.