Râuri (H)

HÂRTIBACI, râu, afl. stg. al Cibinului pe terit. com. Roşia, jud. Sibiu; 89 km; supr. bazinului: 1 027 km2. Izv. din partea de E a Pod. Hârtibaciului, din Dealul Şoarş, de la 600 m alt., din apropierea satului Bărcut (com. Şoarş, jud. Braşov), având o cãdere de pantã, totalã, de 212 m, respectiv o pantă medie de 2,4‰. Afl. pr.: Halmer, Iacobeni, Proştea, Coveş, Vurpăr, Zãvoi, Caşolţ, Albac.

HOMOROD, râu, afl. stg. al Someşului pe terit. Ungariei; 55 km; supr. bazinului: 605 km2. Izv. din partea de V a Culmii Codrului, străbate Dealurile Codrului şi drenează apoi câmpiile Ardudului şi Someşului. Canalizat în cursul inf. Cunoscut şi sub numele de Homorodu Vechi.

HOMOROD, râu, afl. dr. al Oltului pe terit. jud. Braşov; 59 km; supr. bazinului: 865 km2. Este format din unirea, în arealul com. Homorod, a râurilor Homorodu Mare (52 km; supr. bazinului: 502 km2) şi Homorodu Mic (46 km; supr. bazinului: 335 km2), care izv. din partea de V a M-ţilor Harghita şi străbat apoi Depr. Homoroadelor.