Limane (C)

CÃLDÃRUŞANI, liman fluvial pe dr. vãii Ialomiţei, în zona foştilor Codrii ai Vlãsiei, la 40 km NE de Bucureşti; 2,24 km2; ad. max.: 4 m; vol.: 4,5 mil. m3. Din cauza vegetaţiei acvatice în exces, în special macrophyte, lacul se aflã într-o fazã avansatã de eutrofizare cu consecinţe negative asupra faunei piscicole. Pe malul sãu nordic, în arealul satului Lipia din com. Gruiu, jud. Ilfov, se aflã mănãstirea Cãldãruşani (de cãlugãri), a  cãrei bisericã, cu hramul „Sfântul Dumitru”, a fost construitã din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Matei Basarab în anii 1637–1638 (sfinţitã la 26 oct. 1638) şi refãcutã de mai multe ori (1778, 1817, 1911, 1977). În 1778, aici s-a înfiinţat o şcoalã de picturã religioasã („şcoalã de zugravi”, pe care a frecventat-o şi Nicolae Grigorescu în 1854–1856), care a funcţionat pânã în a doua jumãtate a sec. 19, iar în 1825 a fost instalatã o tipografie. Muzeu în care se pãstreazã şase icoane pictate de N. Grigorescu, ferecãturi, chivoturi, candele, manuscrise vechi etc.

CÂINENI, liman fluvial în Câmpia Brãilei, pe stg. râului Buzãu, cu apã mineralã cloruratã, sulfatatã, sodicã, magnezianã, calcicã şi nãmol sapropelic, pe malul cãruia se aflã staţiunea balneoclimatericã Câineni-Bãi (→Vişani). Supr.: 56 ha.

CORBU, liman fluvio-marin, pe ţãrmul Mãrii Negre, la E de lacul Taşaul şi la NE de oraşul Nãvodari. Supr.: 5,4 km2. Cunoscut şi sub numele de Gargalâc.