Limane (C)

CĂLDĂRUŞANI, liman fluvial pe dr. văii Ialomiţei, în zona foştilor Codrii ai Vlăsiei, la 40 km NE de Bucureşti; 2,24 km2; ad. max.: 4 m; vol.: 4,5 mil. m3. Din cauza vegetaţiei acvatice în exces, în special macrophyte, lacul se aflã într-o fazã avansatã de eutrofizare cu consecinţe negative asupra faunei piscicole. Pe malul sãu nordic, în arealul satului Lipia din com. Gruiu, jud. Ilfov, se aflã mănăstirea Căldăruşani (de călugări), a  cãrei biserică, cu hramul „Sfântul Dumitru”, a fost construitã din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Matei Basarab în anii 1637–1638 (sfinţitã la 26 oct. 1638) şi refãcutã de mai multe ori (1778, 1817, 1911, 1977). În 1778, aici s-a înfiinţat o şcoală de picturã religioasã („şcoalã de zugravi”, pe care a frecventat-o şi Nicolae Grigorescu în 1854–1856), care a funcţionat pânã în a doua jumãtate a sec. 19, iar în 1825 a fost instalatã o tipografie. Muzeu în care se pãstreazã şase icoane pictate de N. Grigorescu, ferecături, chivoturi, candele, manuscrise vechi etc.

CÂINENI, liman fluvial în Câmpia Brăilei, pe stg. râului Buzău, cu apă mineralã clorurată, sulfatată, sodică, magnezianã, calcicã şi nămol sapropelic, pe malul cãruia se aflã staţiunea balneoclimatericã Câineni-Băi (→Vişani). Supr.: 56 ha.

CORBU, liman fluvio-marin, pe ţărmul Mării Negre, la E de lacul Taşaul şi la NE de oraşul Năvodari. Supr.: 5,4 km2. Cunoscut şi sub numele de Gargalâc.