Mănăstirea Cotmeana

Mănăstirea Cotmeana, cu trei călugări care duc o viaţă de obşte, se aflã în arealul comunei Cotmeana, judeţul Argeş, la 32 km NV de municipiul Piteşti. Biserica mănăstirii, cu hramul “Buna-Vestire”, a fost ziditã în mare parte în anii 1377-1384 prin grija domnului Radu I şi continuatã de fiii sãi Dan I şi Mircea cel Bãtrân, fiind terminatã în jurul anului 1389, dar prima atestare documentarã a bisericii şi a mânãstirii dateazã din 20 mai 1388. Biserica “Buna-Vestire” nu are turle, iar faţadele sunt din cãrãmidã aparentã, decorate cu firide în stil bizantin, prelungite pânã sub cornişã şi marcate prin discuri de ceramicã smãlţuitã. Pronaosul bisericii a fost adãugat de domnul Constantin Brâncoveanu la sfârşitul secolului 17, având deasupra un turn-clopotniţã, iar pridvorul construit de domnul Alexandru Ipsilanti în 1777. Chiliile şi zidurile de incintã dateazã din 1781. Clopotele au fost turnate în 1386, în timpul domniei lui Mircea cel Bãtrân.