Mănăstirea Cotmeana

Mănăstirea Cotmeana (de călugări) se aflã în perimetrul satului Cotmeana, reşedinţa comunei Cotmeana, judeţul Argeş, la 32 km Nord Vest de municipiul Piteşti. Biserica mănăstirii, cu dublu hram – “Buna Vestire” şi „Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”, a fost ziditã în mare parte în anii 1377-1383 prin grija domnului Ţãrii Româneşti, Radu I, continuatã de fiul sãu, domnul Dan I (1383-1386) şi terminatã de domnul Mircea cel Bãtrân (fiul lui Dan I şi nepotul lui Radu I) în anul 1388 şi atestatã documentar la 20 mai 1388. Biserica “Buna Vestire” nu are turle, iar faţadele sunt din cãrãmidã aparentã, decorate cu firide lungi, în stil bizantin, prelungite pânã sub cornişã şi marcate prin discuri de ceramicã smãlţuitã. Pronaosul bisericii a fost adãugat de domnul Ţãrii Româneşti, Constantin Brâncoveanu, la sfârşitul secolului 17, având deasupra un turn-clopotniţã, iar pridvorul construit, în anul 1777, de domnul Ţãrii Româneşti, Alexandru Ipsilanti. Chiliile şi zidurile de incintã dateazã din anul 1781. Biserica mãnãstirii a fost supusã unor restaurãri în anii 1711, 1781, 1875, 1924, 1959, 1972, 1990. Clopotele au fost turnate în anul 1386, în timpul domniei lui Mircea cel Bãtrân.