Mănăstirea Mărcuş

Situatã pe teritoriul satului Mãrcuş din comuna Dobârlãu, judeţul Covasna, la 19 km Sud-Est de municipiul Sfântul Gheorghe şi la 22 km Nord-Est de municipiul Braşov, în cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei din subordinea Mitropoliei Ardealului, mănăstirea Mãrcuş adãposteşte o obşte de cãlugãriţe. Amplasatã în apropierea pãdurilor care acoperã Clãbucetele Întorsurii din cadrul Carpaţilor de Curburã, pe o colinã de pe care se poate admira superba panoramã a depresiunii Ţara Bârsei, mănăstirea Mãrcuş a fost întemeiatã în perioada 1952-1958 pe locul unui vechi schit ortodox care a fost distrus la 13 iunie 1761 din ordinul generalului Adolph von Buccow (guvernator al Transilvaniei). Biserica mănăstirii Mãrcuş, cu dublu hram – “Sfinţii Români” şi “Acoperãmântul Maicii Domnului” – a fost construitã în anii 1958-1960 prin osârdia cãlugãriţei Suzana Comşa cu sprijinul material şi financiar al mai multor credincioşi, dar în anul 1973 biserica a fost demolatã şi mãnãstirea desfiinţatã din ordinul autoritãţilor comuniste, iar maica Suzana Comşa arestatã şi purtatã prin instanţele judecãtoreşti şi prin închisorile comuniste. La 14 iunie 1991, maica Serafima Comşa, nepoata Suzanei Comşa, de la mănăstirea Brâncoveni din judeţul Olt, a obţinut aprobarea Arhiepiscopiei Sibiului pentru a începe colectarea banilor şi a materialelor necesare în vederea construirii unei noi biserici la mănăstirea Mãrcuş. La 17 mai 1992, în ziua Duminicii Slãbãnogului, s-a pus piatra de temelie şi s-a sfinţit locul unde astãzi se aflã frumoasa bisericã a mănăstirii Mãrcuş. La construcţia bisericii şi a chiliilor şi-au adus contribuţia credincioşii din satele Mãrcuş, Dobârlãu şi alte sate învecinate, precum şi o serie de sponsori generoşi, printre care Ocolul Silvic Covasna, Direcţia Silvicã judeţeanã Covasna, Triconserv Sfântu Gheorghe, A.R.A.S. Braşov ş.a. Biserica a fost pictatã de cãtre Ovidiu Preotescu. Complexul monahal cuprinde biserica, un altar de varã, 10 chilii şi anexele gospodãreşti. În anul 2002, în perimetrul complexului monastic a fost inaugurat un orfelinat de fete (cu vârste de pânã la 10 ani), având ca protectoare pe Sfânta Iustina, orfelinat înfiinţat din iniţiativa maicii stareţe Serafima Comşa.