Cajvana

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Cajvana se află în extremitatea de Nord Est a României, în provincia istoricã Bucovina, în partea central-esticã a judeţului Suceava, în zona de Vest a Podişului Sucevei, la intersecţia paralelei de 47º42’16” latitudine nordică cu meridianul de 25º58’10” longitudine estică, la 31 km Vest-Nord Vest de municipiul Suceava. Din punct de vedere demografic, Cajvana face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 9 791 loc. (1 ian. 2019), din care 5 002 loc. de sex masc. şi 4 789 fem. Suprafaţa: 25,3 km2, din care 8,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 180 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 901 loc., 6 755 loc. erau români (97,9%), 50 rromi (0,7%) şi 96 loc. (1,4%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 933 de ortodocşi (71,5%), 1 843 penticostali (26,7%) şi 125 loc. (1,8%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, romano-catolici ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Confecţii metalice; produse alimentare. Bibliotecã publicã, inauguratã în anul 1903, azi cu peste 10 000 de volume. Cămin cultural.

Istoric

În arealul oraşului Cajvana au fost descoperite vestigii din Paleolitic, din Epoca bronzului (unelte şi arme din bronz) şi din secolele 7-12. În anul 1241, aşezarea a fost jefuită de marea invazie a mongolilor. Localitatea Cajvana apare menţionatã documentar, prima dată, la 15 martie 1490, într-un act al domnului Moldovei, Ştefan cel Mare, prin care acesta închina Episcopiei Rădăuţilor 50 de biserici, printre care şi cea din Cajvana. Ulterior, aşezarea este amintită la 3 iulie 1575 într-un act semnat de domnul Moldovei, Petru Şchiopul, prin care domnul Moldovei împărţea moşiile de la Cajvana, pe care le stăpanea portarul Sucevei, Luca Arbore, din anul 1517, împreună cu moşiile din satul vecin Hrinceşti (azi satul Codru). În anul 1615, satul Cajvana a fost cumpărat de domnul Moldovei, Ştefan II Tomşa şi dăruit mănăstirii Solca – sat pe care mănăstirea Solca l-a stăpânit până în anul 1785 când domeniile mănăstirii Solca au fost înglobate în Fondul Religionar Ortodox din Bucovina. Comuna Cajvana a fost declarată oraş la 7 aprilie 2004, în prezent având în subordine administrativă satul Codru.

Monumente

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în anii 1906-1911 (sfinţită la 6 noiembri 1911) şi pictată de George Gavrilean de la mănăstirea Humor. Biserica este strajuită de cinci turle, dintre care turla principală, de formă rotundă, este plasată pe naos, iar celelalte turle, mai mici, de aceeaşi formă, sunt situate câte una la fiecare colţ; biserica având dublu hram – “Naşterea Maicii Domnului” şi “Sfântul Gheorghe” a fost zidită în perioada 1995-2003 şi pictată ulterior; schitul de maici “Sfânta Treime”, cu biserica având acelaşi hram, a fost sfinţită în anul 2005; stejarul multisecular (Quercus robur sau Quercus pedunculata) care, conform tradiţiei, datează din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, respectiv din anul 1476, dar testele recente, efectuate cu Carbon-14, au evidenţiat faptul că acesta are o vârstă de circa 747 de ani, respectiv din jurul anului 1275, fiind cel mai bătrân stejar de pe teritoriul României, a cărui înălţime este în prezent de 23 m şi o circumferinţă de 11 m. Stejarul a fost declarat monument al naturii în anul 1942.


About

The town of Cajvana is located in the extreme north-eastern part of Romania, in the historical province of Bukovina, in the central-eastern part of Suceava County, in the western part of the Suceava Plateau, at the intersection of the parallel of 47˚42’16” north latitude with the meridian of 25˚58’10” east longitude, 31 km west-northwest of Suceava municipality. From a demographic point of view, Cajvana belongs to the category of small towns, with a population of 9 791 inhabitants (January 1, 2019), of which 5 002 males and 4 789 females. Surface area: 25.3 km2, of which 8.3 km2 are in the urban area; density: 1180 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31 2011, out of the total of 6 901 inhabitants, 6 755 were Romanian (97.9%), 50 Roma (0.7%) and 96 (1.4%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, the same census registered 4 933 Orthodox (71.5%), 1 843 Pentecostals (26.7%) and 125 inhabitants (1.8%) belonged to other denominations (Jehovah’s Witnesses, Roman Catholics, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Metal products; food products. Public library, opened in 1903, today with over 10,000 volumes. Cultural Centre.

History

Remains from the Paleolithic, Bronze Age (bronze tools and weapons) and 7th-12th centuries have been discovered in Cajvana. In 1241, the settlement was sacked by the great Mongol invasion. The town of Cajvana was first mentioned in documents on 15 March 1490, in an act of the Moldavian ruler Stephen the Great, in which he dedicated 50 churches to the Diocese of Rădăuți, including the one in Cajvana. Later, the settlement is mentioned on July 3, 1575 in an act signed by the Lord of Moldavia, Petru Șchiopul (Peter the Lame), by which he divided and offered as gifts the estates of Cajvana (which had been held by the Suceava commander, Luca Arbore, since 1517), along with the estates of the neighbouring village of Hrincești (today the village of Codru). In 1615, the village of Cajvana was bought by the Moldavian lord Stefan II Tomșa and given to the Solca monastery, who owned until 1785, when the Solca monastery’s domains were incorporated into the Orthodox Religious Fund of Bucovina. The commune of Cajvana was declared a town on April 7, 2004, and nowadays the village of Codru is under its administration.

Monuments

The church of “Saints Archangels Michael and Gabriel” was built in 1906-1911 (consecrated on November 6, 1911) and painted by George Gavrilean from Humor Monastery. The church is surrounded by five spires. The main spire, round in shape, is placed on the nave, while the other smaller spires (of the same shape) are located one at each corner; the church has two feast days – “Nativity of the Mother of God” and “Saint George” and was built between 1995-2003 and painted afterwards; the “Holy Trinity” nuns’ hermitage, with the homonymous church, consecrated in 2005; the centuries-old oak tree (Quercus robur or Quercus pedunculata) which, according to tradition, dates back to the reign of Stephen the Great, i.e. to 1476; however, recent tests with Carbon-14 have revealed that it is about 747 years old, i.e. around 1275, being thus the oldest oak tree in Romania, with a height of 23 m and a circumference of 11 m. The oak tree was declared a natural monument in 1942.

Back to Romanian version