Simeria

Date generale

Oraşul Simeria se află în jud. Hunedoara, în partea de N a Depr. Hunedoara, la 200 m alt., pe stg. Văii Mureşului, la 9 km E de municipiul Deva; 13 423 loc. (1 ian. 2011): 6 512 de sex masc. şi 6 911 fem. Supr.: 49,8 km2, din care 13 km2 în intravilan; densitatea: 1 013 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Linia de c.f. Simeria – Petroşani a fost construită în anii 1868-1869, iar staţia de c.f. inugurată în aug. 1869. Expl. de travertin (în satul Cărpiniş). Ateliere de reparat locomotive şi vagoane de c.f. Prelucr. marmurei şi lemnului; producţie de mobilă, de îmbrăcăminte din piele, de cărămidă şi ţiglă, de prefabricate din beton (în satul Bârcea Mare), ulei, produse lactate şi de panificaţie. Institut de cercetări forestiere (din 1954). Parc dendrologic (70 ha), atestat documentar în 1763, cu peste 550  de specii de plante, din care multe sunt rarităţi, ca de exemplu: 13 specii de magnolii (Magnolia macrophylla, Magnolia virginiana ş.a.), eucaliptul, arborelemamut (Sequoia gigantea), ienupărul de Virginia (Juniperus virginiana), chiparosul (Cupressus sempervirens), Ginkgo biloba (relict terţiar) ş.a. În 1957, parcul dendrologic a fost declarat rezervaţie naturală.

Istoric

Localitatea a luat fiinţă în 1866 ca aşezare feroviară în apropierea satului Simeria Veche (menţionat documentar, prima oară, în 1276) şi în jurul depoului de locomotive şi al atelierelor de reparat materialul rulant feroviar. Declarat oraş în 1952, Simeria are în subordine ad-tivă 6 sate: Bârcea Mare, Cărpiniş, Sântandrei, Simeria Veche, Şăuleşti, Uroi. Rezervaţia naturală Măgura Uroiului, martor de eroziune de natură eruptivă.

Monumente

Castelul „Bella-Fay” (sec. 18, restaurat în 18701880), declarat monument istoric; biserica romano-catolică (1886); biserica reformată (1896); biserica greco-catolică „Sfântul Vasile” (1996-2005); biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”Biscaria (2000-2012); în satul Simeria Veche se află o clădire din sec. 18 în care a locuit generalul Józef Bem în timpul Revoluţiei de la 1848–1849.