Chişineu-Criş

Date generale

Oraşul Chişineu-Criş este situat în extremitatea vesticã a României, în jud. Arad, în Câmpia Crişurilor, la 102 m alt., pe Crişu Alb, la 42 km N-NE de municipiul Arad; 8 283 loc. (1 ian. 2011): 4 026 de sex masc. şi 4 257 fem. Supr.: 119 km2, din care 7,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 135 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Construcţii de maşini-unelte şi de utilaje agricole. Producţie de cabluri electrice pentru autoturisme, cabluri pentru telefonie, materiale izolatoare pentru cabluri, de componente electronice, profile de aluminiu, tãlpi pentru încãlţãminte, de conf. şi de produse alim. (preparate din lapte, lapte praf, conserve de legume şi fructe, produse de panificaţie). Ateliere de reparat maşini şi utilaje agricole. Legumiculturã.

Istoric

Localit. apare menţionatã documentar, prima oarã, în anii 1202–1203, cu numele Villa Ineu, iar apoi, în 1476, cu numele Kis Ineu (Micul Ineu). Declarat oraş la 17 febr. 1968. Oraşul Chişineu-Criş are în subordine ad-tivã satul Nãdab, atestat documentar în 1334.

Monumente

Castel în stil baroc (1769).