Staţiuni climaterice şi balneoclimaterice (R)

RÂNCA, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Gorj, în M-ţii Parâng, la 1 600 m alt., la 63 km NE de municipiul Târgu Jiu, pe şoseaua Transalpină Novaci-Oaşa-Sebeş. Complex turistic. Climat tonic, cu veri răcoroase (în iul. temp. medie este în jur de 14°C) şi ierni friguroase (în ian. temp. medie sub –4°C), cu zăpadă abundentă. Temp. medie anuală este de c. 5°C, iar precipitaţiile depăşesc 1 000 mm anual. Aerul curat, lipsit de praf şi alergeni, liniştea deplină sunt principalii factori de cură indicaţi pentru tratarea nevrozelor astenice, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual. Iarna se poate practica schiul pe pârtii naturale, iar vara sunt posibilităţi de drumeţii montane spre obârşiile Lotrului şi Gilortului, spre lacul glaciar Gâlcescu, spre pasul (2 145 m alt.) şi vf. Urdele (2 228 m alt.) etc.

RODBAV, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în arealul com. Şoarş, jud. Braşov, într-o zonă de dealuri împădurite din SE Pod. Hârtibaci, la 476 m alt., la 77 km NV de municipiul Braşov. Climat de podiş, tonic, cu veri răcoroase (în iul. temp. medii de 18°C) şi ierni reci (în ian. medii de –5,5°C). Temp. medie anuală este de 7,5°C, iar precipitaţiile atmosferice însumează 700 mm anual. Izv. cu ape minerale clorurate, sodice, iodurate, bicarbonatate, hipotone, indicate în cură externă pentru tratarea afecţiunilor reumatismale degenerative şi abarticulare, a celor posttraumatice, ginecologice, vasculare etc. Biserică romanică (1300-1350), azi aparţinând cultului evanghelic, fortificată în sec. 15, refăcută în 1738 după incendiul din 1732; biserică ortodoxă din lemn (sec. 18) şi ruinele unei cetăţi ţărăneşti din sec. 14. Punct muzeal cu piese de arheologie locală (vase neolitice aparţinând culturii Criş, unelte din epocile Hallstatt şi La Tène etc.). Pădure de stejari, cu arbori seculari, declarată rezervaţie forestieră şi cinegetică.