Podu Iloaiei

Date generale

Oraşul Podu Iloaiei se află în jud. Iaşi situat în Câmpia Jijiei Inferioare, în zona de confl. a râului Bahlueţ cu Bahlui; 10 549 loc. (1 ian. 2011): 5 271 de sex masc. şi 5 278 fem. Supr.: 9,7 km2; densitatea: 1 088 loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 1 iun. 1870) şi rutier. Expl. de argilă şi nisip. Prelucr. lemnului. Producţie de încălţăminte. Centru de vinificaţie. Viticultură. Piscicultură.

Istoric

Pe terit. oraşului Podu Iloaiei, menţionat documentar, prima oară, în 1646, au fost descoperite fragmente ceramice din Neolitic, de la sf. Epocii bronzului şi din feudalismul timpuriu. Com. Podu Iloaiei a fost trecută în categoria oraşelor la 20 dec. 2005, având în subordine adtivă localit. componentă Budăi şi satele Cosiţeni, Holm şi Scobâlţeni.

Monumente

Han (1830) şi biserică având hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18, refăcută în 1832). Biserica romano-catolică„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” (1994-1997); sinagogă (1876), rămasă în ruină după cel de-al Doilea Război Mondial, demolată în 1973.