Sântana

Date generale

Oraşul Sântana se află în jud. Arad, situat în Câmpia Aradului; 13 340 loc. (1 ian. 2011): 6 657 de sex masc. şi 6 683 fem. Supr.: 107 km2, din care 8,7 km2 în intravilan; densitatea: 1 533 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Reparaţii de maşini şi utilaje agricole. Produse electrotehnice; producţie de subansamble electrice pentru automobile. Prelucr. lemnului; produse alim. (preparate din lapte). Centru viticol. Sere legumicole şi floricole (7 ha). Creşterea bovinelor şi ovinelor.

Istoric

Oraşul Sântana este atestat documentar în 1828. Com. Sântana a fost trecută în categoria oraşelor la 23 dec. 2003, având în subordine ad-tivă satul Caporal Alexa (fost Cherechiu), atestat documentar în 1334.

Monumente

În oraşul Sântana se află „Urbarialhaus” (1749) – fost aşezământ al piariştilor (1749–1788), apoi reşed. administraţiei domeniale (după 1788), azi sediul Primăriei, biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” (se. 18) şi vestigiile unei cetăţi tracice de pământ.