Vârfuri (G)

GĂLĂŞESCU, vârf în M-ţii Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 471 m. Acoperit cu păşuni alpine.

GEAMĂNA, vârf în masivul Goşmanu, reprezentând alt. max. a acestuia (1 474 m).

GODEANU, vârf în partea centrală a masivului Godeanu, constituit din şisturi cristaline. Alt. max.: 2 229 m. De sub acest vârf izv. Râu Şes. Acoperit cu păşuni alpine.

GRINDUŞU, vârf în S-SE M-ţilor Tarcău, alcătuit din fliş grezos (facies de Tarcău), constituind alt. max. a acestora (1 664 m). Nod hidrografic (de sub vf. G. izv. râurile Tarcău, Camenca şi Tărhăuş). Cunoscut şi sub numele de Tărhăuş.

GUGU, vârf în masivul Godeanu, reprezentând alt. max. a acestuia (2 291 m), alcătuit din şisturi cristaline. Înconjurat de circuri glaciare.