Sărmaşu

Date generale

Oraşul Sărmaşu se află în jud. Mureş, în Câmpia colinară a Sărmaşului, pe cursul superior al Pârâului de Câmpie; 7 453 loc. (1 ian. 2011): 3 674 de sex masc. şi 3 779 fem. Supr.: 62,8 km2, din care 5,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 406 loc./km2. Halte de c.f. (în oraşul Sărmaşu şi în satele Balda, Sărmăşel şi Sărmăşel-Gară). Expl. de gaze naturale (în satul Sărmăşel). Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Produse textile. Muzeu cu colecţii de istorie şi etnografie (Sărmaşu). Muzeu de artă religioasă. Centru de prelucr. artistică a lemnului, de cusături şi ţesături populare.

Istoric

Vestigii din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca bronzului (ceramică de tip Coţofeni). Oraşul Sărmaşu apare menţionat documentar pentru prima oară, ca sat, la 10 apr. 1329. La 16 sept. 1944, trupele ungare de ocupaţie au masacrat 126 de evrei din Sărmaşu. Com. Sărmaşu a fost trecută în categoria oraşelor la 6 oct. 2003, având în subordine ad-tivă satele Balda, Larga, Moruţ, Sărmăşel, Sărmăşel-Gară, Titiana şi Vişinelu.

Monumente

În satul Sărmăşel-Gară se află o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din 1692, mutată aici în 1939 din satul Dâmb. Biserica păstrează picturi interioare realizate în 1781 de Toader zugravul. Declarată monument istoric.