Mănăstirea Trivale

Situată în arealul municipiului Piteşti, judeţul Argeş, pe strada Trivale nr. 71, pe o înălţime din incinta Parcului dendrologic Trivale, la care se poate ajunge urcând 64 de trepte săpate în piatrã de Albeşti, mănăstirea Trivale (iniţial schit) adăposteşte o obşte de călugări. Schitul Trivale a fost întemeiat în a doua jumãtate a secolului 15 prin grija soţilor Trifan şi Stanca Stãncescu, care au construit o bisericã din lemn cu hramul “Sfânta Treime”. În anii 1632-1634, din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Ţãrii Româneşti, Matei Basarab, a fost ziditã o bisericã din piatrã pe locul celei din lemn. Căzută în ruină prin anii 1670-1673, biserica a fost refãcutã din temelie, din cãrãmidã, în perioada 1679-1688 prin grija mitropolitului Varlaam al Ungrovlahiei şi pictatã abia în anii 1731-1732 de Ioasaf (grec de origine). Pisania bisericii a fost pusã în septembrie 1698. În aceeaşi perioadã au mai fost construite casa stãreţiei, chiliile şi zidul de incintã. Clopotniţa a fost ridicatã în anul 1904. Grav avariatã de devastatorul cutremur din 14 octombrie 1802, care a avut magnitudinea de 7,9-8,2 grade pe scara Richter şi a durat 2 minute şi 30 de secunde (cel mai puternic cutremur din toate timpurile), biserica a fost reparatã şi restauratã dupã anul 1803. Afectatã din nou de cutremurele din 26 noiembrie 1829 (7,3 grade pe scara Richter) şi 11 ianuarie 1838 (7,5 grade pe scara Richter), biserica a fost rezidită din temelie în anii 1854-1856 dupã planul arhitectului Johann Schlatter şi pictatã de Răducanu Pârvulescu şi Theodor Marinescu. Biserica “Sfânta Treime” a mănăstirii Trivale a mai fost supusã unor consolidãri şi restaurãri capitale în anii 1942-1944, ca urmare a stricãciunilor provocate de cutremurul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 (care a avut magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter), în anii 1955-1958, iar în perioada 1988-1990 a fost repictatã de Ion Savu după care biserica a fost resfinţitã. Din 1890 şi pânã în 1991, când a fost reactivatã viaţa monahalã, biserica “Sfânta Treime” a funcţionat ca bisericã de mir. Biserica “Sfânta Treime”, azi declaratã monument istoric, are o singurã turlã de formã octagonală, plasatã deasupra naosului, luminatã de tot atâtea ferestre înalte şi înguste, iar faţadele sunt zugrãvite în alb. Dupã anul 1990 a fost construit un corp de chilii şi a fost extins arhondaricul (clãdire destinatã gãzduirii pelerinilor).