Tăuţii-Măgherăuş

Oraşul Tăuţii-Măgherăuş se află în jud. Maramureş, în partea de N a Depr. Baia Mare, la poalele de S ale M-ţilor Gutâi, pe râul Băiţa; 7 775 loc. (1 ian. 2011): 3 828 de sex masc. şi 3 947 fem. Supr.: 125,6 km2, din care 6,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 196 loc./km2. Aeroport care deserveşte municipiul Baia Mare, situat la 10 km V de oraş, modernizat în anul 1996. Staţie de c.f. (în satul Buşag). Zăcăminte de min. complexe (în satele Băiţa şi Nistru) şi de pirite cuprifere (Nistru). Producţie de tradiţie (c. 200 ani), în satul Băiţa, şi fost centru de ceramică populară (în oraşul Tăuţii-Măgherăuş) în care s-au lucrat până nu demult vase de uz casnic, smălţuite. Izvoare cu ape minerale.

Istoric

În arealul satului Buşag au fost descoperite urmele unei aşezări paleolitice.

Monumente

În oraşul Tăuţii-Măgherăuş, menţionat documentar, prima oară, la 23 apr. 1440 şi apoi în 1490, se află o biserică din sec. 14–15 (azi biserică reformată), una romano-catolică (1875) şi două biserici ortodoxe cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1560, refăcută în 1630) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1885). Com. Tăuţii-Măgherăuş a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004.