Chitila

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Chitila se afla în partea de Sud-Sud Est a Romanieie, in provincia istorica Muntenia, in zona de Vest a jud. Ilfov, în Câmpia Bucureştiului (parte componenta a Câmpiei Române), pe malul lacului omonim,  la intersecţia paralelei de 44°31’02” latitudine nordicã cu meridianul de 25°58’31” longitudine estică, la 13 km Nord Vest de municipiul Bucureşti, capiatala României. Din punct devedere demografic, Chitila face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de  15 631 loc. (1 ian. 2019), din care 7 661 loc. de sex masc. şi 7 970 fem. Supr.: 12,5 km2, din care 4,8 km2 în intravilan; densitatea: 3 256 loc/km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 14 184 loc., 12 595 de persoane erau români (88,8%), 547 rromi (3,9%) şi 1 042 loc. (7,3%) aparţineau altor etnii (maghiari, germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 12 574 de ortodocşi (88,6%), 196 penticostali (1,4%), 121 romano-catolici (0,9%) şi 1 293 loc. (9,1%) aparţineau altor confesiuni (evanghelişti, creştini după evanghelie, adventişti de ziua a şaptea, baptişti, musulmani, greco-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de cale feratã pe linia Bucureşti – Chitila – Săbăreni – Bâldana – Ghergani – Conţeşti – Boteni – Gãeşti – Leordeni – Goleşti – Piteşti, inauguratã la 13 septembrie 1872. Exploatări de argilă. Confecţii metalice şi de fibre din sticlă. Producţie de mobilă, de instrumente şi dispozitive medicale, de echipamente, utilaje tehnologice şi piese de schimb, de cizme din cauciuc, de cărămidă, plăci şi dale din ceramicã, prefabricate din beton, de malţ (din 1992), bere, băuturi răcoritoare; îmbuteliere a apelor gazoase şi de capsule pentru sifon (din 1991); preparate din carne; panificaţie. Pomiculturã (piersici, meri).

Istoric

În arealul oraşului Chitila au fost descoperite mai multe oseminte omeneşti, un cuptor pentru topit bronzul şi o brăţară de aramă cu capete în formă de şarpe, aparţinând culturii materiale Gumelniţa (mileniile 4-3 î.Hr.). Prima atestare documentară a localităţii Chitila dateazã din anul 1660, urmată de alta din 1681, când se aminteşte că aşezarea făcea parte din moşia familiei Brâncoveanu. În anul 1892, Chitila era un sat în componenţa comunei Bucoveni (azi cartier al oraşului Buftea), în care existau 73 de case, cu 437 de locuitori, şi o fabricã de zahăr. În anul 1931, satul Chitila a fost declarat comună rurală, cu satele Chitila şi Traian (azi cartier al oraşului Chitila), iar în anul 1950, comuna Chitila, împreună cu satul Rudeni, care-i aparţinea a fost inclusă în raionul Griviţa Roşie al oraşului Bucureşti. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997 comuna Chitila a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov, iar din 1997 se află în judeţul Ilfov. Comuna Chitila a fost declarată oraş la 5 iul. 2005, având în subordine ad-tivă localitatea componentă Rudeni. Unii cercetători consideră că numele oraşului derivă de la cuvantul chiteală, care la rândul lui provine de la verbul a se piti (a se ascunde), pronunţat uneori a se chiti, cuvânt care, cu timpul, s-a transformat în Chitila. Această explicaţie pare plauzibilă deoarece, cu secole în urmă, oamenii se ascundeau (se chiteau) în Codrii Vlăsiei în timpul năvălirilor barbare sau al altor primejdii.

Monumente

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită în anii 1912-1913 (sfinţită la 27 oct. 1913), cu pridvor închis şi pictatã în ulei de Constantin Gheorghe. Biserica a fost restaurată în anul 2008 şi declarată monument istoric; biserica “Sfântul Gheorghe” (1950) ; biserica “Naşterea Maicii Domnului”, construită în perioada 26 iul. 2007-18 sept. 2018; biserica romano-catolicã având hramul “Fericitul Ieremia Valahul”, zidită în perioada 30 iul. 1992-26 oct. 1993 după planurile arhitectului Theodor Wojnarowski. În localitatea componentă Rudeni, menţionată documentar în anul 1821, se află biserica “Sfinţii 40 de Mucenici”, zidită în anii 1850-1872 şi restaurată în 1991-1993, iar paraclisul cu hramul “Naşterea Maicii Domnului ” a fost construit în anul 2006.


About

The town of Chitila is located in the South-South-East of Romania, in the historical province of Muntenia, in the western part of the Ilfov County, in the Plain of Bucharest (part of the Romanian Plain), on the shore of the homonymous lake, at the intersection of the parallel of 44°31’02” north latitude with the meridian of 25°58’31” east longitude, 13 km northwest of Bucharest, the capital of Romania. From a demographic point of view, Chitila belongs to the category of small towns, with a population of 15 631 inhabitants (Jan 1, 2019), of which 7 661 males and 7 970 females. Surface area: 12.5 km2, of which 4.8 km2 is urban; population density: 3,256 inhabitants/km2. At the population census of Oct. 20-31 , 2011, out of the 14,184 inhabitants, 12,595 were Romanian (88.8%), 547 Roma (3.9%) and 1,042(7.3%) belonged to other ethnic groups (Hungarians, Germans, etc.). In terms of religion, the same census registered 12,574 Orthodox (88.6%), 196 Pentecostals (1.4%), 121 Roman Catholics (0.9%) and 1,293 inhabitants (9.1%) belonged to other denominations (Evangelical Christians, Seventh-day Adventists, Baptists, Muslims, Greek Catholics, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station on the Bucharest – Chitila – Săbăreni – Bâldana – Ghergani – Conțești – Boteni – Găești – Leordeni – Golești – Pitești line, inaugurated on September 13, 1872. Clay mines. Metal and glass fibre manufacturing. Production of furniture, medical instruments and devices, equipment, technological machinery and spare parts, rubber boots, brick, plaster and ceramic tiles, prefabricated concrete, malt (since 1992), beer, soft drinks; bottling of soda water and soda capsules (since 1991); meat products; bakery. Fruit growing (peaches, apples).

History

Several human bones, a bronze smelting furnace and a bronze bracelet with snake-shaped decorations, belonging to the Gumelniţa Neolithic Culture (4th-3rd millennia BC), were discovered in the area of Chitila. The first documentary record of Chitila dates from 1660, followed by another from 1681, when it is mentioned that the settlement was part of the Brâncoveanu family estate. In 1892, Chitila was a village in the Bucoveni commune (today a district of Buftea), with 73 houses, 437 inhabitants and a sugar factory. In 1931, the village of Chitila was declared a rural commune, with the villages of Chitila and Traian (today a district of the city of Chitila), and in 1950, the commune of Chitila, together with the village of Rudeni, which belonged to it, was included in the Grivița Roșie district of the city of Bucharest. Between Jan. 23, 1981 and Apr. 10, 1997, Chitila commune was part of the Ilfov Agricultural Sector, and since 1997 it is part of Ilfov county. Chitila commune was declared a town on Jul. 5, 2005, administrating the component locality of Rudeni. Some researchers consider that the name of Chitila derives from the word chiteală, which in turn derives from the verb a piti (to hide). This explanation seems plausible because, centuries ago, people used to hide in the Vlăsiei Forest during the foreign invasions.

Monuments

The church “Saint John the Baptist” was built in 1912-1913 (consecrated on Oct. 27, 1913), with a closed porch and painted in oil by Constantin Gheorghe. The church was restored in 2008 and declared a historical monument; the church “Saint George” (1950); the church “Nativity of the Mother of God”, built between Jul. 26, 2007-Sept. 18, 2018; the Roman Catholic church dedicated to “Blessed Jeremiah the Wallachian”, built between Jul. 30, 1992 and Oct. 26, 1993 according to the plans of the architect Theodor Wojnarowski. In Rudeni, a locality mentioned in documents in 1821, there is the church of the “Holy 40 Martyrs”, built in 1850-1872 and restored in 1991-1993, and the chapel dedicated to the “Nativity of Our Lady”, built in 2006.

Back to Romanian version