Chitila

Date generale

Oraşul Chitila este situat în jud. Ilfov, în Câmpia Bucureştiului (Câmpia Română), pe malul lacului omonim; 13 309 loc. (1 ian. 2011): 6 466 de sex masc. şi 6 843 fem. Supr.: 12,5 km2, din care 4,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 772 loc/km2. Staţie de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872). Expl. de argilã. Constr. metalice. Producţie de mobilă, de cãrãmidã, plãci şi dale din ceramicã, prefabricate din beton, de malţ (din 1992), bere, bãuturi rãcoritoare; îmbuteliere a apelor gazoase şi de capsule (1991); preparate din carne; panificaţie. Pomiculturã (piersici, meri).

Istoric

Vestigii din sec. 4 (cuptor pentru topit bronzul). Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a fost în Sectorul Agricol Ilfov. Declarat oraş la 5 iul. 2005. Oraşul Chitila are în subordine ad-tivă localit componentã Rudeni.