Pogoanele

Date generale

Oraşul Pogoanele se află în jud. Buzău, situat în partea de V a Câmpiei Bărăganului, la 65–77 m alt., la 40 km SE de municipiul Buzău; 7 499 loc. (1 ian. 2011): 3 702 de sex masc. şi 3 797 fem. Supr.: 122 km2, din care 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 781 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Întreprindere metalurgică (cu secţii de turnătorie şi de forjă). Fabrici de producere a oxigenului şi a filtrelor auto, de produse lactate, de covoare persane, prosoape şi broderii; morărit şi panificaţie. Abator (în satul Căldărăşti). Fermă de creştere a bovinelor. Centru viticol şi de vinificaţie.

Istoric

Localit. Pogoanele s-a format la mijlocul sec. 19 pe proprietatea moşierului Costea Muşceleanu de la care locuitorii satelor învecinate au cumpărat pământ pe care şi-au construit case. După adoptarea unei legi (în 1853), care prevedea că acei clăcaşi care pot cumpăra cel puţin 5 pogoane de pământ devin oameni liberi, un număr tot mai mare dintre aceştia din satele vecine au cumpărat pământ. În acest fel, satul, denumit iniţial Ţuguiatu-Pământeni, s-a extins tot mai mult, devenind o comună mare, pe care locuitorii au numito Ţuguiatu-Pogoanele şi apoi Pogoanele. Declarat oraş la 25 apr. 1989; în prezent are în subordine ad-tivă satul Căldărăşti.

Monumente

Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi” (1878, restaurată în anii 2008-2011) şi „Adormirea Maicii Domnului” (sec. 19, restaurată în anii 2008-2011). Monumentul eroilor (statuie a unui infanterist, realizată în bronz), dezvelit în 1924. Pădurea Văleanca (1,4 ha), alcătuită din stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), a fost declarată rezervaţie forestieră în 1975.