Depresiuni (J)

JIBLEA, depresiune tectono-erozivă, situată în zona de contact a Carpaţilor Meridionali cu prelungirile de Vest ale Muscelelor Argeşului, respectiv, la poalele de Sud ale M-ţilor Cozia şi cele de Nord ale Dealurilor Robaia (871 m altitudine) şi Monga (700 m altitudine), de-a lungul râului Sălătrucel, până la confluenţa cu râul Olt. Suprafaţa: circa 30 km2. Relief predominant colinar, cu altitudini medii de 450 m, de terase şi lunci. Climat submontan, răcoros (temperatura medie anuală este de 6,8°C) cu precipitaţii moderate (700–800 mm anual). Vegetaţie de păşuni, fâneţe şi pâlcuri izolate de păduri de stejar. Comunică în partea de Nord Est cu Depresiunea Loviştea prin pasul Clocotici. În extremitatea de Sud Vest, la confluenţa râului Sălătrucel cu râul Olt, se află oraşul Călimăneşti.