Depresiuni (J)

JIBLEA, depresiune tectono-erozivă, situată în zona de contact a Carpaţilor Meridionali cu prelungirile de V ale Muscelelor Argeşului, respectiv, la poalele de S ale M-ţilor Cozia şi cele de N ale Dealurilor Robaia (871 m alt.) şi Monga (700 m alt.), de-a lungul râului Sălătrucel, până la confl. cu Oltul. Supr.: c. 30 km2. Relief predominant colinar, cu alt. medii de 450 m, de terase şi lunci. Climat submontan, răcoros (temp. medie anuală este de 6,8°C) cu precipitaţii moderate (700–800 mm anual). Vegetaţie de păşuni, fâneţe şi pâlcuri izolate de păduri de stejar. Comunică în NE cu Depr. Loviştea prin pasul Clocotici. În extremitatea de SV, la confl. râului Sălătrucel cu Oltul, se află oraşul Călimăneşti.