Mănăstirea Bujoreni

În satul Zorleni, reşedinţa comunei cu acelaşi nume din judeţul Vaslui, menţionat documentar prima oară la 28 martie 1594, se află mănăstirea Bujoreni (de călugări), situată la obârşia pârâului Bujoreni, întemeiată în anul 1840 pe vatra unui schit distrus de tătari în anul 1440, atestat documentar la 27 martie 1602 şi refăcut din temelie în anul 1780. Biserica actuală a mănăstirii, cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii” (21,30 m lungime şi 7,70 m lăţime) a fost construită din cărămidă pe temelie de piatră, în anul 1840, prin strădania ieromonahului Ioanichie Conache (Konachi). Biserica are o catapeteasmă din lemn de tei prevăzută cu rozete şi motive florale sculptate, precum şi o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Biserica a fost restaurată în 1943 şi pictată în ulei, în anii 1955-1958. Mănăstirea a fost desfiinţată de autorităţile comuniste la 28 octombrie 1959, în urma aplicării Decretului de Stat nr. 410, şi reînfiinţată în anul 1993, iar în perioada 2003-2005 a fost restaurată şi sfinţită în anul 2005. Iniţial, schitul a purtat numele Schitul Măgărului.

Mănăstirea Bujoreni (jud. Vaslui)
Biserica având dublu hram – „Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii” a mănăstirii Bujoreni, judeţul Vaslui – imagine din 19 august 2021 (Credit: Shutterstock)