Lacuri (F)

FÂNTÂNELE, lac antropic construit în perioada 1970–1974, cu scop hidroenergetic, pe cursul superior al râului Someşu Cald, în arealul comunei Beliş, judeţul Cluj. Suprafaţa: 8,15 km2; volumul: 225 milioane m3. Barajul hidrocentralei Mărişel este amplasat la intrarea în defileul Mărişel al râului Someşu Cald, iar uzina hidroelectrică care se află în aval foloseşte o cădere de apă de peste 450 m şi are o putere instalată de 220 MW.

FIRIZA, lac de acumulare, creat în anii 1961–1963 pe cursul râului Firiza, în amonte de municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş. Suprafaţa: 110 ha; volumul: 17,6 milioane m3. Coronamentul barajului are 165 m lungime şi 52 m înălţime, iar hidrocentrala „Strâmtori” are o putere instalată de 4 MW şi a fost dată în folosinţă în 1967.

Lacul Firiza (jud. Maramureş)
Lacul de acumulare Firiza, judeţul Maramureş (Photo by Cristina G. on Unsplash)

FLOREASCA, lac de origine antropică pe valea râului Colentina, situat în partea de Nord a municipiului Bucureşti; 56 ha. Total asanat; constituie un loc de agrement pentru locuitorii Capitalei. Legat prin ecluze în amonte cu lacul Herăstrău şi în aval cu lacul Tei. Bază nautică.

FLORICA, lac glaciar în M-ţii Retezat (Carpaţii Meridionali), situat la 2 090 m altitudine, în apropere de lacul glaciar Viorica, în Parcul Naţional Retezat, format în spatele unui baraj natural morenic. Suprafaţa: 0,80 ha; lungimea: circa 200 m; lăţimea variază între 10 si 70 m; adâncimea maximă : 2 m. Populat cu păstrăvi.

Lacul glaciar Florica (M-ţii Retezat, Carpaţii Meridionali)
Lacul glaciar Florica (M-ţii Retezat, Carpaţii Meridionali) (Credit: Shutterstock)

FORTUNA, Lacul ~ → Furtuna, Lacul ~.

FRĂSINET, lac antropic creat pe cursul mijlociu al râului Mostiştea, în arealul comunelor Frăsinet şi Valea Argovei. Suprafaţa: 1 460 ha. Folosit ca bazin piscicol şi pentru irigaţii.

FRUNZARU, lac de acumulare, cu un volum de 96 milioane m3, situat pe cursul inferior al râului Olt, în perimetrul satului Frunzaru din comuna Sprâncenata, judeţul Olt, finalizat în anul 1989, ale cărui ape pun în mişcare turbinele hidrocentralei Frunzaru, cu o putere instalată de 53 MW, intrată în funcţiune în anul 1989.

FUNDENI, lac situat pe cursul inferior al râului Colentina, pe teritoriul satului omonim (comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov), la marginea de Nord Est a municipiului Bucureşti. Suprafaţa: 123 ha. Pe malul nordic se află spitalul Fundeni, iar în partea sa sudică există un mic ostrov locuit (aparţinând cartierului Pantelimon din municipiul Bucureşti). Pescuit. Pe malul său estic se află biserica „Fundenii Doamnei”, cu hramul „Sfântul Eftimie”, monument reprezentativ de artă brâncovenească, ctitorie a marelui spătar Mihai Cantacuzino, sfinţită la 1 mai 1699 şi renovată în 1860 de Doamna Maria Ghica (după această dată, locuitorii au atribuit lăcaşului numele „Fundenii Doamnei”). În pridvorul bisericii se păstrează o amplă compoziţie murală executată de faimosul zugrav Pârvu Mutu, înfăţişând „Judecata de Apoi”. Faţadele bisericii sunt împodobite în întregime cu ornamente orientale de tipul miniaturilor persane (măsuţe cu vase de flori, chiparoşi, havuzuri, palate, mănunchiuri cu ramuri de lămâi etc.) realizate în stuc.

FURTUNA sau FORTUNA, lac în partea central-vestică a Deltei Dunării, situat la Nord Est de ostrovul Maliuc, în sectorul fluvial al Deltei, în apropiere de braţul Sulina, de care este legat prin mai multe gârle. Suprafaţa: 977,5 ha; adâncimea maximă: 2 m; volumul: 9,8 milioane m3. Pescuit. Loc de cuibărit al lebedei mute.