Lacuri (F)

FÂNTÂNELE, lac antropic construit în perioada 1970–1974, cu scop hidroenergetic, pe cursul superior al râului Someşu Cald, în arealul com. Beliş din jud. Cluj. Supr.: 8,15 km2; vol.: 225 mil. m3. Barajul hidrocentralei Mărişel este amplasat la intrarea în defileul Mărişel al Someşului Cald, iar uzina hidroelectrică ce se află în aval foloseşte o cădere de apă de peste 450 m şi are o putere instalată de 220 MW.

FIRIZA, lac de acumulare, creat în 1961– 1963 pe cursul râului Firiza, în amonte de municipiul Baia Mare, jud. Maramureş. Supr.: 110 ha; vol.: 17,6 mil. m3. Coronamentul barajului are 165 m lungime şi 52 m înălţime, iar hidrocentrala „Strâmtori” are o putere instalată de 4 MW şi a fost dată în folosinţă în 1967.

Lacul Firiza (jud. Maramureş)
Lacul de acumulare Firiza (jud. Maramureş) (Photo by Cristina G. on Unsplash)

FLOREASCA, lac de origine antropică pe valea Colentinei, în N municipiului Bucureşti; 56 ha. Total asanat; constituie un loc de agrement pentru locuitorii Capitalei. Legat prin ecluze în amonte cu lacul Herăstrău şi în aval cu lacul Tei. Bază nautică.

FRĂSINET, lac antropic creat pe cursul mijlociu al râului Mostiştea, în arealul comunelor Frăsinet şi Valea Argovei. Supr.: 1 460 ha. Folosit ca bazin piscicol şi pentru irigaţii.

FUNDENI, lac situat pe cursul inf. al Colentinei, pe terit. satului omonim (com. Dobroeşti, jud. Ilfov), la marginea de NE a municipiului Bucureşti. Supr.: 123 ha. Pe malul nordic se află spitalul Fundeni, iar în partea sa sudică există un mic ostrov locuit (aparţinând cartierului Pantelimon din municipiul Bucureşti). Pescuit. Pe malul său estic se află biserica „Fundenii Doamnei”, cu hramul „Sfântul Eftimie”, monument reprezentativ de artă brâncovenească, ctitorie a marelui spătar Mihai Cantacuzino, sfinţită la 1 mai 1699 şi renovată în 1860 de Doamna Maria Ghica (după această dată, locuitorii au atribuit lăcaşului numele „Fundenii Doamnei”). În pridvorul bisericii se păstrează o amplă compoziţie murală executată de faimosul zugrav Pârvu Mutu, înfăţişând „Judecata de Apoi”. Faţadele bisericii sunt împodobite în întregime cu ornamente orientale de tipul miniaturilor persane (măsuţe cu vase de flori, chiparoşi, havuzuri, palate, mănunchiuri cu ramuri de lămâi etc.) realizate în stuc.

FURTUNA sau FORTUNA, lac în partea central-vestică a Deltei Dunării, situat la NE de ostrovul Maliuc, în sectorul fluvial al Deltei, în apropiere de braţul Sulina, de care este legat prin mai multe gârle. Supr.: 977,5 ha; ad. max.: 2 m; vol.: 9,8 mil. m3. Pescuit. Loc de cuibărit al lebedei mute.