Mănăstirea Recea (Vrancea)

Situatã pe teritoriul satului Cândeşti  din comuna Dumbrãveni, judeţul Vrancea, la 20 km Sud de municipiul Focşani, mănăstirea Recea adãposteşte 18 cãlugãriţe care duc o viaţã de obşte sub stãreţia maicii Paisia Ruşen. Aşezãmântul monahal Recea a fost înfiinţat în anul 1686 ca schit de cãlugãri prin osârdia şi pe cheltuiala clucerului Mãnãilã. Biserica iniţialã a fost ziditã în perioada 1685-1692 şi restauratã în anul 1710. Zguduitã şi pãrãginitã de cutremurul din 14 octombrie 1802, vechea bisericã a fost înlocuitã cu una nouã în anii 1802-1804 cãreia i s-a atribuit triplul hram – “Naşterea Maicii Domnului, Sfânta Treime şi Sfântul Nicolae”. Între anii 1900 şi 1940 biserica a funcţionat ca bisericã de parohie. Dupã cutremurul din noaptea de 10 spre 11 noiembrie 1940 biserica a fost reparatã prin strãdania maicii Iuliana Caragiou care în 1948 a reuşit, împreunã cu alte cãlugãriţe, sã reactiveze acest lãcaş, devenind stareţa mãnãstirii Recea. Cu toate cã maica Iuliana a fost arestatã de autoritãţile comuniste în anul 1949 şi apoi internatã la spitalul nr. 9 din Bucureşti (cunoscut în popor ca Spitalul de nebuni), activitatea monahalã a continuat prin împletirea unor activitãţi oficiale cu unele neoficiale, dar  la 28 octombrie 1959 mânãstirea Recea a fost desfiinţatã prin decretul nr. 410 care prevedea încetarea activitãţilor a numeroase mănăstiri din România. Reînfiinţatã în 1990, mănăstirea Recea a fost condusã de maica stareţã Iuliana Caragiou pânã în anul 2000 când aceasta a încetat din viaţã la vârsta  de 96 de ani. Dupã anul 1990 la aceastã mânãstire s-au construit o clãdire destinatã pentru bucãtãrie şi salã de mese (trapeza) şi o clopotniţã şi s-a supraînãlţat zidul de incintã cu aproximativ un metru. Biserica mãnãstirii Recea, declaratã monument istoric şi de arhitecturã, are o turlã mare încadratã de câte o turlã mai micã în faţã şi în spate, iar picturile murale interioare au fost realizate dupã anul 1990 de cãtre preotul Petre Braşoveanu. O catapeteasmã nouã, din lemn, a fost montatã în 1987. Pânã în anul 2000, într-una din camerele aşezãmântului monahal a fost organizat un muzeu, prin efortul maicii stareţe Iuliana Caragiou, în care sunt pãstrate icoane vechi, obiecte de cult, o evanghelie din anul 1749 ş.a.