Mănăstirea Agafton

În satul Agafton (comuna Curteşti) atestat documentar în 1648, se află mănăstirea cu acelaşi nume, Agafton, (de maici), întemeiata de sihastrul Agafton în sec. 16. În 1740 a fost construită biserica din lemn cu hramul „Sfintii Voievozi”, iar la 1 iul. 1838 a inceput zidirea Bisericii Mari, cu hramul „Pogorarea Duhului Sfant”, terminată în 1843, cu picturi murale interioare executate in 1929 de P. Livescu din Botoşani. La aceasta mănăstire, în sec. 19, a fost stareţă Olimpiada, una dintre mătuşile poetului Mihai Eminescu. Mănăstirea Agafton a fost desfiinţată la 28 oct. 1959 de autorităţile comuniste şi reînfiinţată în martie 1991.