Staţiuni climaterice şi balneoclimaterice (S)

SATURN, staţiune balneoclimaterică estivală, de interes general, situată în extremitatea sud-estică a României (jud. Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 3-10 m alt., la 1 km Nord de centrul municipiului Mangalia, de care aparţine administrativ, şi la 43 km Sud de municipiul Constanţa. Climat de litoral maritim, cu veri călduroase (în iul. temp. medii peste 22°C) şi senine (în medie sunt peste 25 de zile însorite pe lună, cu durata de strălucire a Soarelui de 10–12 ore pe zi) şi ierni blânde (în ian. temp. medii de 0°C). Temp. medie anuală este de 11,2°C, iar precipitaţiile însumează sub 400 mm anual. Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, bogat în aerosoli salini şi apa Mării Negre, clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, recomandaţi atât pentru cură heliomarină în timpul vacanţelor de vară, cât şi pentru tratamentul curativ al unor afecţiuni reumatismale, al unor stări după afecţiuni traumatice, al unor stări de anemii secundare, decalcefieri, rahitism, al unor boli dermatologice, ginecologice, endocrine ş.a. În staţiune există plaje mici, cu nisip fin, amenajate pentru helioterapie şi talazoterapie pe malul unor mici golfuri artificiale marine. Totodată, între staţiunile Saturn şi Venus există o plajă  naturală, cu nisip fin, extinsă pe circa 1,2 km lungime şi 200 m lăţime, unde apar şi izv. minerale sulfuroase hipotermale, captate sub formă de duşuri. Saturn este o staţiune apărută în nomenclatorul staţiunilor balneoclimaterice în anul 1970, intimă, care pe lângă hoteluri de mare capacitate (cinci hoteluri turn – Balada, Hora, Siret, Atena, Diana – şi 15 hoteluri cu cinci etaje, în majoritate situate lângă plajă) şi restaurante, dispune de două sate de vacanţă (Dunărea şi Delta), un camping, mai multe vile cu comfort sporit, numeroase piscine, grădini de vară, braserii, cofetării, terenuri de sport, cinematograf în aer liber, parc de distracţii, bowling, discoteci, baruri de zi şi de noapte etc. Posibilităţi de a practica sporturi nautice şi de a efectua excursii interne şi externe.

SĂRATA-MONTEORU, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în satul omonim al com. Merei, jud. Buzău, în depresiunea Sărata, la poalele de Nord Est ale Dealului Istriţa, la 86 m alt., la 18 km Vest de municipiul Buzău. Haltă de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872). Expl. de petrol (din 1845). Climat influenţat de colinele împădurite din apropiere, cu veri călduroase (în iul. temp. medii de 22°C) şi ierni nu prea friguroase (în ian. medii termice în jur de –3°C). Temp. medie anuală este de 10°C, iar precipitaţiile însumează, în medie, 550 mm anual. Factorii naturali de cură sunt climatul de cruţare, apele minerale sărate, sodice, iodurate, bromurate, calcice, magneziene, unele sulfuroase, de mare concentraţie (188,5 g/l) şi nămolul mineral sulfuros. Staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru, declarată ca atare la 1 iun. 1875, funcţionează neîntrerupt din anul 1895, fiind recomandată pentru tratarea afecţiunilor reumatismale (spondiloze cervicale, dorsale şi lombare în forme simple, artroze, poliartroze în faze inactive, coxartroze, tendinoze, periartrite scapulohumerale etc.), a celor posttraumatice (stări după operaţii pe muşchi, articulaţii şi oase, vindecate, fără sechele funcţionale, stări după entorse şi luxaţii), neurologice periferice (pareze uşoare, sechele după poliomelită şi după polineuropatii), ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice) ş.a. Pe terit. satului Sărata-Monteoru există unul dintre cele mai importante complexe arheologice ale României (→ Merei). Din staţiunea balneoclimaterică se pot efectua excursii la vulcanii noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, la mănăstirea Ciolanu, la Tabăra de sculptură în aer liber de la Măgura, pe valea superioară a Buzăului etc.

SÂNGEORZ-BĂI, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, în jud. Bistriţa-Năsăud → oraşul Sângeorz-Băi.

SEMENIC, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes local, cu funcţionare permanentă situată în jud. Caraş-Severin, pe platoul M-ţilor Semenic, la 1 400 m alt., la poalele vf. Semenic, în mijlocul unor păduri bătrâne de fag în amestec cu brad şi mesteacăn, la 40 km Sud Est de municipiul Reşiţa. Climat de munţi mijlocii, cu slabe influenţe mediteraneene, cu temp. medii anuale de 4°C (în iul. medii termice de c. 13°C, iar în ian. de –5°C) şi precipitaţii abundente (peste 1 200 mm anual). Ierni cu zăpadă multă (stratul de zăpadă atinge 60–80 cm grosime) care se menţine în jur de 5 luni pe an. Staţiunea este de fapt un complex turistic modern, format din mai multe hoteluri luxoase, opt vile, un club cu săli de biliard, tenis de masă, şah, disco-bar, cinema, videotecă ş.a. Liniştea deplină, farmecul peisajului înconjurător, climatul tonic, caracterizat printr-o presiune atmosferică joasă, aer curat, lipsit de praf şi alergeni, sunt pr. factori care pot contribui la refacerea rapidă a sănătăţii (stări după surmenaj fizic şi intelectual, stări de debilitate, de nevroză astenică etc.). În timpul sezonului hibernal, turiştii au la dispoziţie pârtii de schii amenajate, cu diferite grade de dificultate, unele deservite de un telescaun de 2 900 m lungime (cel mai vechi din ţară, din anul 1944), de schilift (400 m lungime) şi babylift (200 m lungime). Numeroase pârtii de săniuş. Aici se află schitul Semenic (de călugări) cu biserica din lemn având hramul „Sfântul Prooroc Ilie”, construită în anii 1945–1946 pe temelie de piatră, renovată în 1965, cu o lungime de 11,90 m, o lăţime de 5,40 m şi o turlă de 20 m înălţime. Desfiinţat în oct. 1959 şi reactivat în 1991. Posibilităţi de a efectua excursii montane spre staţiunile climaterice Crivaia şi Trei Ape, spre lacul de acumulare Văliug, spre Izvoarele şi Cheile Caraşului, peşterile Buhui, Comarnic, Popovăţ ş.a.

SINAIA, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Prahova → oraşul Sinaia.

SLĂNIC, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Prahova → oraşul Slănic.

SLĂNIC-MOLDOVA, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Bacău oraşul Slănic-Moldova.

SOVATA, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în jud. Mureş → oraşul Sovata.

STÂNA DE VALE, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă (de fapt, un complex turistic montan), situată în raza com. Budureasa (jud. Bihor), într-o depresiune înconjurată de culmile M-ţilor Vlădeasa şi Pădurea Craiului, la 1 102 m alt., la 88 km Sud Est de municipiul Oradea. Climat de depresiune intramontană, tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul. temp. medii de c. 14°C) şi ierni umede şi friguroase (în ian. medii termice sub -6°C). Temp. medie anuală este în jur de 5°C, iar precipitaţiile însumează peste 1 200 mm anual. Nebulozitate ridicată. Zăpezi abundente în timpul iernii (50–90 cm grosime). Izvor cu apă minerală feruginoasă, hipotonă. Liniştea deplină, farmecul peisajului montan, aerul curat, lipsit de praf şi alergeni, numeroasele posibilităţi de drumeţii montane oferă posibilitatea efectuării unei vacanţe reconfortante şi refacerea sănătăţii. Staţiunea este recomandată pentru tratarea nevrozelor astenice, a unor afecţiuni endocrine (hipertiroidie benignă, boala Basedow în stadiu incipient, după tratament medicamentos), respiratorii, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual, anemiilor, rahitismului ş.a. Teleferic (650 m lungimea cablului). Păstrăvărie. Însemnat nod turistic al M-ţilor Apuseni, cu posibilităţi de a vizita complexul carstic „Cetăţile Ponorului”, peşterile Focul Viu, Cetatea Rădesei, Onceasa, Şura Boghii, cascadele Săritoarea Ieduţului, Iadolina, Moara Dracului (), cabana Padiş (1 281 m alt.) ş.a. Aici se află o mănăstire de călugări, înfiinţată în 1992, cu biserica de zid cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1992-1997) şi o bisericuţă din lemn cu rol de paraclis.