Săveni

Date generale

Oraşul Săveni se află în jud. Botoşani, situat în Câmpia Jijiei Superioare, la 100 m alt., în zona de confl. a râului Podriga cu Başeu, la 35 km NE de municipiul Botoşani; 7 998 loc. (1 ian. 2011): 3 812 de sex masc. şi 4 186 fem. Supr.: 59,6 km2, din care 4,9 km2, în intravilan; densitatea: 1 632 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Fabrici de conf., de tricotaje şi de produse alim. (caşcaval, biscuiţi, panificaţie). Morărit. Muzeu de istorie şi arheologie (1964). Casa memorială „Mihai Ciucă”. Spital (din 1879).

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, ca aşezare rurală, la 11 apr. 1546, iar la 4 aug. 1818 devine târg (prin hrisovul domnesc semnat de Scarlat Callimachi) cu drept de a ţine 12 iarmaroace pe an pentru comerţ cu vite. Declarat oraş în 1920, a fost trecut în rândul aşezărilor rurale în 1950 şi a redevenit oraş la 17 febr. 1968. În prezent, oraşul Săveni are în subordine adtivă satele Bodeasa (atestat documentar la 30 mart. 1652), Bozieni (atestat la 14 aug. 1432, cu numele Boji Petru, iar în 1667 cu numele Boziani), Chişcăreni (20 dec. 1635), Petricani (24 nov. 1492) şi Sat Nou.

Monumente

Rateşul/hanul (mijlocul sec. 18), care adăposteşte azi Muzeul de istorie şi arheologie; bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1880) – o îmbinare a stilului gotic cu cel bizantin – şi „Sfântul Gheorghe” (1804–1805, reconstruită în anii 1890–1895 ca urmare a deteriorării provocate de un trăsnet, care a lovit biserica în 1884).