Peşteri (M)

MĂGURA, peşteră situată pe versantul de V-NV al M-ţilor Bihor, pe dr. Văii Sighiştel, la 555 m alt., la 4,2 km N de satul Sighiştel (com. Câmpani, jud. Bihor). Lungimea galeriilor: 1 500 m. Se prezintă ca un labirint, cu multe ramificaţii, cu galerii mari, legate prin coridoare înguste. Numeroase concreţiuni, stalactite, stalagmite şi coloane de dimensiuni uriaşe (remarcabilă este coloana numită „Palmier”, terminată în partea superioară cu un baldachin). Oase de Ursus spelaeus. Insecte. Monument al naturii.

MEZIAD, peşteră în partea de V a M-ţilor Apuseni, situată pe versantul de S al M-ţilor Pădurea Craiului (jud. Bihor). Dispusă pe trei niveluri; galeriile care o compun au o lungime totală de 4 750 m. Prin mărimea galeriilor şi prin structura golurilor subpământene (poduri, scări, galerii, brâuri, falduri, coloane etc.), peştera Meziad este importantă pentru studiile de speleogeneză şi evoluţie carstică. Resturi fosile de Ursus spelaeus. Obiectiv turistic.

MOVILE, Peştera ~ → municipiul Mangalia.