Peşteri (M)

MĂGURA, peşteră situată pe versantul de V-NV al M-ţilor Bihor, pe dr. Văii Sighiştel, la 555 m alt., la 4,2 km N de satul Sighiştel (com. Câmpani, jud. Bihor). Lungimea galeriilor: 1 500 m. Se prezintă ca un labirint, cu multe ramificaţii, cu galerii mari, legate prin coridoare înguste. Numeroase concreţiuni, stalactite, stalagmite şi coloane de dimensiuni uriaşe (remarcabilă este coloana numită „Palmier”, terminată în partea superioară cu un baldachin). Oase de Ursus spelaeus. Insecte. Monument al naturii.

MEREŞTI, peşteră săpată în calcare jurasice, situată în arealul comunei Mereşti, jud. Harghita, în zona cheilor Vârghişului. Lungimea galeriilor: 1 527 m. Temperatura medie anuală din interiorul peşterii este de +10° C. Intrarea în peşteră are 6 m înălţime şi 12 m lăţime şi la ea se ajunge prin intermediul unor scări metalice, deoarece aceasta se află la o înălţime mai mare faţă de baza stâncii în care este sapată – numita Stânca Minunilor. Peştera a fost descoperită, explorată şi cartată pentru prima oară, în anul 1835, de către speologul Fekete István, apoi de Balázs Orbán şi de Emil Racoviţă (în a doua jumătate a secolului 19). Peştera prezintă numeroase galerii şi două sali mari (Sala “Fekete” şi Sala Mare) în care au fost găsite fragmente de oase ale omului primitiv, piese din silex datând din Paleolitic, fragmente de vase ceramice şi un topor din Neolitic ş.a. În peşteră există colonii mari de lilieci. Peştera Mereşti, cunoscută şi sub numele de Peştera Balázs Orbán, împreună cu cheile Vârghişului constituie o arie protejată de interes naţional, declarată ca atare la 12 apr. 2000.

MEZIAD, peşteră în partea de V a M-ţilor Apuseni, situată pe versantul de S al M-ţilor Pădurea Craiului (jud. Bihor). Dispusă pe trei niveluri; galeriile care o compun au o lungime totală de 4 750 m. Prin mărimea galeriilor şi prin structura golurilor subpământene (poduri, scări, galerii, brâuri, falduri, coloane etc.), peştera Meziad este importantă pentru studiile de speleogeneză şi evoluţie carstică. Resturi fosile de Ursus spelaeus. Obiectiv turistic.

MOVILE, Peştera ~ → municipiul Mangalia.