Mănăstirea Valea Mănăstirii

Situată în arealul satului Valea Mănăstirii din comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş, la marginea unei păduri de la poalele Dealului Valea Mănăstirii, mănăstirea Valea Mănăstirii adăposteşte o obşte de călugări. Complexul monahal actual cuprinde biserica având dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Pogorârea Duhului Sfânt”, ruinele vechilor chilii, clopotniţa, cimitirul, unele anexe gospodăreşti şi zidul de incintã. Biserica mănăstirii, de mici dimensiuni (20 m lungime şi 5 m lãţime), a fost construită în anii 1534-1537 de egumenul Radu Paisie (viitorul domn al Ţării Româneşti în perioada 1535-1545) pe locul unei vechi biserici din lemn care data din anul 1512. Biserica mănăstirii are faţadele decorate cu cărămidă aparentă în alternanţã cu tencuiala şi, totodată, este înconjurată de un brâu median realizat din 3 rânduri de cărămizi aşezate sub forma dinţilor de ferăstrău. Turla bisericii, plasată pe naos, este de formă octogonală şi luminatã de 8 ferestre. Catapeteasma, realizată din lemn în anul 1846, a fost restaurată în anii 2012-2013 de Alexandrina Cuţui (expert în restaurarea picturii pe lemn) şi Cristi Curelet (expert în restaurarea lemnului). Primele picturi murale interioare ale bisericii şi tabloul votiv care-l înfăţişează pe ctitorul-domn, Radu Paisie, au fost executate în anii 1544-1548. În anul 1746, prin osârdia egumenului Damaschin a fost pictată tinda bisericii şi repictatã întreaga bisericã prin osteneala fostului egumen Partenie. În 1788, din iniţiativa şi pe cheltuiala Magdalenei Baldovin biserica a fost renovată, iar picturile murale interioare restaurate. În anii 1796-1797 a fost construit pridvorul bisericii, care este deschis şi sprijinit de 4 coloane cilindrice la faţadă, terminate cu arcade. În anul 1846 a fost construită turla bisericii (pe naos), prin grija mitropolitului Neofit şi pe cheltuiala egumenului Ioanichie Polidor, şi tot atunci s-a repictat biserica, s-a înlocuit vechea catapeteasmă şi s-au construit chiliile. Biserica mănăstirii a fost supusă unor lucrări de reparare în 1967, 1972 şi 2007-2008. Zidul de incintă care înconjurã complexul monahal a fost construit în 1850. După secularizarea averilor mănăstireşti în decembrie 1863, mănăstirea Valea Mănăstirii a încetat să mai funcţioneze rămânând doar biserica de mir, iar chiliile în care nu a mai locuit nimeni s-au ruinat treptat. Mănăstirea a fost reactivatã în anul 1997.