Lacuri (A)

AGIGEA, lac de tip liman maritim, situat pe ţărmul Mării Negre, în arealul com. Agigea. Supr.: 64 ha; ad. max.: 70 cm; vol.: 0,3 mil. m3. Conţine apã sărată (4,32 g/litru) şi nămol sapropelic eficient în tratamentul afecţiunilor reumatismale.

AGIGHIOL, lac de tip liman fluvio- maritim, situat în partea de Nord Vest a lacului Razim (de care este separat printr-un perisip), la gura de vărsare a pârâului Tulcea. Supr.: 491 ha. Pisciculturã.

AMARA, lac de tip liman fluviatil, situat în Câmpia Bărăganului, pe un curs părăsit al râului Ialomiţa, în perimetrul oraşului Amara, la 7 km Nord Vest de municipiul Slobozia. Supr.: 156 ha; 4 km lungime; 200-800 m lãţime; ad. max.: 3 m; vol.: 2,6 mil. m.c. Apa lacului este sulfatatã, cloruratã, sodicã, bicarbonatatã, magnezianã. Pe fundul lacului se aflã importante rezerve de nãmol sapropelic (409 860 m.c.) cu calitãţi terapeutice asemãnãtoare celui de la Techirghiol. În 1887, chimistul român Petru Poni a efectuat primele analize chimice ale apei şi nãmolului lacului Amara.

AMARU, lac de tip liman fluviatil, situat în Câmpia Săratei, pe pârâul Râiosu (afl. stg. al râului Sărata), în jud. Buzău. Supr.: 120 ha; ad max.: 10 m. Acoperit în mare parte cu stuf. Mineralizare accentuatã (1 690 mg/l).

ANA, lac glaciar în M-ţii Retezat (în partea de Vest a Carpaţilor Meridionali), la 1 930 m alt. Supr.: 3,13 ha; ad. max.: 11,6 m. Lungime: 266 m; lăţime max.: 188 m; vol.: 169 125 m3.

ARCEŞTI, lac de acumulare construit pe cursul inf. al Oltului şi terminat în 1980, cu scopul de a pune în mişcare turbinele hidrocentralei de la Arceşti (com. Pleşoiu, jud. Olt), cu o putere instalatã de 38 MW, dată în folosinţă la 11 nov. 1980. Supr.: 837 ha; vol.: 43,44 mil. m3.

AVRAM IANCU, sau Ocna Pustie, situat în oraşul Ocna Sibiului, jud. Sibiu, s-a format în craterul salinei Fodina Maior (Grosse Grube), şi are o suprafaţă de 2 649 m2, salinitatea 180-200 g/l şi 132,50 m adâncime (cel mai adânc lac antroposalin din România şi din Europa).

AVRIG, lac glaciar în partea de Vest a M-ţilor Făgăraş, la 2 011 m alt. Supr.: 1,48 ha. Lungimea: 182 m; lăţimea: 101 m; ad. max.: 4,50 m; volum: 41 400 m3.