Râuri (E)

ELAN, râu, afl. dr. al Prutului pe terit. com. Cavadineşti (jud. Galaţi); 68 km; supr. bazinului: 608 km2. Izv. din Dealul Lohanu, de la 280 m alt., de pe terit. com. Creţeşti (jud. Vaslui), mărgineşte la E Dealurile Fălciului şi străbate Depr. Elan. Are un bazin asimetric, dezvoltat exclusiv pe dr. (toţi afl. îi primeşte de pe partea dr.), iar versantul stg. al văii are aspectul unei cueste înalte. Afl. pr.: Oţeleni, Bărboşi, Vutcani, Urdeşti, Epureni.