Râuri (E)

ELAN, râu, afl. dr. al Prutului pe terit. com. Cavadineşti (jud. Galaţi); 68 km; supr. bazinului: 608 km2. Izv. din Dealul Lohanu, de la 280 m alt., de pe terit. com. Creţeşti (jud. Vaslui), mãrgineşte la E Dealurile Fãlciului şi strãbate Depr. Elan. Are un bazin asimetric, dezvoltat exclusiv pe dr. (toţi afl. îi primeşte de pe partea dr.), iar versantul stg. al vãii are aspectul unei cueste înalte. Afl. pr.: Oţeleni, Bãrboşi, Vutcani, Urdeşti, Epureni.