Mănăstirea Brebu

Situatã în satul Brebu Mânãstirei, reşedinţa comunei Brebu, judeţul Prahova, atestat documentar în anul 1564, mănãstirea Brebu (de cãlugãri) este un complex monahal arhitectural compus din bisericã, Turn-clopotniţã de 27 m înãlţime, casa domneascã a lui Matei Basarab, construitã în 1641 şi extinsã de Constantin Brâncoveanu, de dimensiuni mari (30,20 x 11,80 m), cu 9 camere şi o sufragerie, chiliile şi zidul de incintã, înalt de 6 m, prevãzut cu numeroase guri de tragere. Biserica mănãstirii, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, de mari dimensiuni (30 m lungime şi 10 m lãţime), este ctitoria lui Matei Basarab a cãrei zidire a început la 27 noiembrie 1640 şi s-a finalizat, în etape pânã în anul 1650 şi finisatã de Constantin Brâncoveanu în 1690. Biserica are o turlã mare pe naos şi alte douã turle mici pe pronaos, ziduri groase de 2 m din cãrãmidã şi piatrã, ferestre cu ancadramente din piatrã, cu profile în stil gotic şi picturi murale interioare din 1843, refãcute de Sava Henţia în anii 1901–1902. Cutremurul din 14 octombrie 1802, care a avut magnitudinea de 7,9-8,2 grade pe scara Richter şi a durat 2 minute şi 30 de secunde (cel mai mare cutremur din toate timpurile) a provocat atât prãbuşirea turlelor bisericii şi partea superioarã a Turnului-clopotniţã, cât şi fisuri în ziduri. Reparaţiile au fost fãcute abia în 1828–1836, dar un alt cutremur violent, cel din 11 ianuarie 1838, care a avut magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, a devastat mănãstirea, refacerile fãcându-se pânã în anul 1843. La 1 decembrie 1855 un incediu de proporţii a mistuit în întregime chiliile şi anexele, care au fost refãcute ulterior. În urma aplicãrii Legii secularizãrii averilor mănãstireşti din 17/29 decembrie 1863, biserica mănãstirii a devenit bisericã de mir, iar casa domneascã transformatã în casã de vacanţã, apoi în sanatoriu, preventoriu, casã de bãtrâni (1950–1957) şi muzeu de istorie şi artã medievalã, inaugurat la 12 octombrie 1971. Alte reparaţii şi restaurãri au fost efectuate în anii 1930 şi 1955-1960, iar după incediul din 23 aprilie 1961 au fost reconstruite o serie de clădiri anexe şi s-a restaurat biserica. Mãnãstirea a fost desfiinţatã de cãtre autoritãţile comuniste la 28 octombrie 1959 prin aplicarea Drcretului Consiliului de Stat nr. 410 şi reînfiinţatã în anul 1963.