Mănăstirea Mraconia

Mănăstirea Mraconia sau Mrăcunea, inţial de călugări, iar din 28 mai 2008 de calugăriţe, se află pe teritoriul comunei Dubova, judeţul Mehedinţi, pe malul stâng al fluviului Dunărea, în zona Cazanelor, la 15 km Vest de municipiul Orşova, într-un cadru pitoresc, fără asemănare. Mănăstirea Mraconia a fost întemeiată în anii 1521–1523, cu biserica „Sfântul Prooroc Ilie”, ctitorie a banului Nicolae Gârlişteanu, pe locul unei vechi mănăstiri care data din anul 1453. Mănăstirea a fost distrusă în timpul Războiului Ruso-Turc din anii 1787–1792, în ruinele ei fiind găsită (în 1853) Icoana Maicii Domnului, şi reconstruită abia în perioada 1931–1947 prin osârdia monahului Alexe Udrea. Mănăstirea a fost dezafectată şi demolată în anii 1967–1971 din cauza construirii în această zonă a lacului de acumulare Porţile de Fier I, dar a primit dreptul de a fi reconstruită pe un alt amplasament. Ruinele acestei mănăstiri au fost acoperite de apele lacului de acumulare, ruine care se mai pot vedea în perioadele secetoase când apa lacului scade. În anul 1993 s-a pus piatra de temelie a noii biserici, a nou reînfiinţatei mănăstiri Mraconia, cu dublu hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi “Sfânta Treime”, biserică finalizată în anul 1995 prin strădania preotului Cristian Tartea. Celelalte lucrări au continuat până în anul 2000. Picturile murale interioare ale bisericii au fost executate de către soţii Flroica şi Eugen Papici, finalizate la 30 august 2012, iar biserica a fost sfinţită la 18 august 2013.

Mănăstirea Mraconia (comuna Dubova, jud. Mehedinţi)
Biserica mănăstirii Mraconia, cu dublu hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi “Sfânta Treime”, din comuna Dubova, judeţul Mehedinţi (Credit: Shutterstock)